Informacja o wznowieniu działalności Przedszkola "Złota Rybka" w Nowym Warpnie

Krystian Lamparski DODANO: 2020-05-11 12:23:23
Przedszkole
Rodzice i opiekunowie przedszkolaków,
 

informujemy, że w tym tygodniu Pani Dyrektor Przedszkola „Złota Rybka” w Nowym Warpnie będzie zbierała dane od kiedy chcielibyście Państwo, aby wasze dzieci powróciły do naszej placówki. Jest to niezbędne dla celów organizacyjnych.

Obecnie w przedszkolu trwają prace aby spełnić wymagania reżimu sanitarnego określone w wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30.04.2020 r. i przede wszystkich aby zapewnić maksymalnie wysokie bezpieczeństwo zdrowotne dla dzieci. Biorąc powyższe pod uwagę, uwzględniając istniejące na dzień dzisiejszy obostrzenia – możliwe byłoby zapewnienie opieki dla jednej grupy do 12 osób. Dlatego też w pierwszej kolejności przyjmowane byłyby dzieci, których rodzice lub opiekunowie oboje pracują. Każda sytuacja będzie analizowana indywidualnie. Planowany termin ograniczonego wznowienia działalności przedszkola to 25.05.2020 r.

Widzimy pełne zrozumienie w tej sprawie, za co bardzo dziękujemy. Bezpieczeństwo naszych dzieci, a w tych okolicznościach również nas wszystkich jest priorytetem.

 

Burmistrz Nowego Warpna
Jarosław Burba

czytaj więcej →

Plan awaryjny dla osób doświadczających przemocy domowej w epidemii koronawirusa

Krystian Lamparski DODANO: 2020-05-11 12:06:35

W załączeniu Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Nowym Warpnie udostępnia materiały opracowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich do wykorzystania w działaniach podejmowanych na rzecz osób doświadczających przemocy w rodzinie.

PORADNIK
ULOTKA

czytaj więcej →

Odpis aktu stanu cywilnego w wersji elektronicznej

Krystian Lamparski DODANO: 2020-05-11 11:55:45

Szanowni Państwo,

Jakiś czas temu wdrożono e-usługę umożliwiającą wnioskowanie online o odpis aktu stanu cywilnego. Do tej pory skorzystało z niej ponad 110 tysięcy osób. Od 21 kwietnia 2020 r. dostępna jest jej rozszerzona wersja. Dzięki niej odpis aktu stanu cywilnego można uzyskać od ręki – w wersji elektronicznej. Dokument jest generowany bezpośrednio z Systemu Rejestrów Państwowych (SRP), a następnie automatycznie przesyłany na skrzynkę wnioskodawcy Mój Gov.

Nowa odsłona e-usługi to jedno z działań Rozwoju Systemu Rejestrów Państwowych.

czytaj więcej →

Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 maja 2020 roku

Krystian Lamparski DODANO: 2020-05-08 12:41:38

Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że podjęła wszystkie czynności związane z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych przez Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 10 maja 2020 r., do których była zobowiązana przepisami prawa.

W dniu 16 kwietnia 2020 r. została jednak uchwalona ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U poz. 695). Na mocy art. 102 tej ustawy zawieszone zostały obowiązki informacyjne wynikające z przepisów Kodeksu wyborczego, nałożone na wójtów i komisarzy wyborczych, ponadto przepisy dotyczące wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania, głosowania korespondencyjnego oraz głosowania przez pełnomocnika.

Zawieszone zostały przede wszystkim kompetencje Państwowej Komisji Wyborczej w zakresie ustalenia wzoru karty do głosowania i zarządzenia druku kart. Pozbawienie Państwowej Komisji Wyborczej prawnych możliwości drukowania kart do głosowania sprawiło, że głosowanie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 maja 2020 r. jest niemożliwe. Karty wyborcze są bowiem warunkiem koniecznym do przeprowadzenia głosowania.

Obowiązująca regulacja prawna pozbawiła Państwową Komisję Wyborczą instrumentów koniecznych do wykonywania jej obowiązków. W związku z powyższym Państwowa Komisja Wyborcza, informuje wyborców, komitety wyborcze, kandydatów, administrację wyborczą oraz jednostki samorządu terytorialnego, że głosowanie w dniu 10 maja 2020 r. nie może się odbyć.

Jednocześnie w konsekwencji powyższego nie mogą mieć zastosowania także inne przepisy Kodeksu wyborczego związane z głosowaniem, w tym:

 1. wójtowie oraz konsulowie nie przygotowują spisów wyborców;
 2. nie będzie obowiązywać tzw. cisza wyborcza, tj. zakaz prowadzenia agitacji wyborczej i podawania do wiadomości publicznej wyników sondaży dotyczących  przewidywanych zachowań wyborczych;
 3. lokale wyborcze pozostaną zamknięte.

 

Państwowa Komisja Wyborcza w składzie:

Przewodniczący Sylwester Marciniak

Zastępca Przewodniczącego Zbigniew Cieślak

Zastępca Przewodniczącego Wojciech Sych

Członkowie:

Ryszard Balicki

Liwiusz Laska

Dariusz Lasocki

Maciej Miłosz

Arkadiusz Pikulik

Konrad Składowski

czytaj więcej →

Zarządzenie nr 037/2020 Burmistrza Nowego Warpna z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielenia wsparcia dzierżawcom nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowe Warpno w związku z ograniczeniami w prowadzeniu działalności gospodarczej wynikającymi z ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii

Krystian Lamparski DODANO: 2020-05-07 08:48:21

ZARZĄDZENIE NR 037/2020

Burmistrza Nowego Warpna
z dnia 30 kwietnia 2020 r.

w sprawie udzielenia wsparcia dzierżawcom nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowe Warpno w związku z ograniczeniami w prowadzeniu działalności gospodarczej wynikającymi z ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii

 

 

W związku ze stanem epidemii ogłoszonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. 2020 poz. 491) , na podstawie art. 15zzzg ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 poz. 568), art. 21b ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 1398 ze zm.) art. 30 ust. 2 pkt.3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713), zarządzam, co następuje:

 

§ 1. W związku z ograniczeniami w możliwości funkcjonowania przedsiębiorców niektórych branż, wprowadzonymi przepisami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego oraz następnymi aktami prawnymi wydanymi w tym zakresie, co spowodowało bardzo znaczne obniżenie lub brak dochodów, koniecznym jest udzielenie im wsparcia, odnoszącego się do zakresu w jakim prowadzona przez nich działalność realizowana jest z wykorzystaniem gminnego zasobu nieruchomości.

 

§ 2.1. W celu realizacji wsparcia, wprowadza się dla przedsiębiorców, będących dzierżawcami nieruchomości o których mowa w § 1 możliwość wystąpienia z wnioskiem o umorzenie i odstąpienie od dochodzenia należności z tytułu czynszu za korzystanie z w/w zasobu – w okresie od 01 kwietnia 2020 r. do 31 maja 2020 r.

2. Wsparcie o którym mowa w ust.1 polegać będzie na częściowym umorzeniu wysokości miesięcznego czynszu najmu lub dzierżawy o 90% jego dotychczasowej wysokości.

3. W przypadku uregulowania należności związanych z opłatą czynszu za okres wskazany w ust.1 przed złożeniem wniosku o którym mowa w § 3 nie zostanie udzielone umorzenie tych należności, a co za tym idzie nie zostanie stwierdzona nadpłata z tego tytułu. 

 

§ 3.1. Warunkiem umorzenia i odstąpienia od dochodzenia należności z tytułu czynszu jest złożenie do dnia 15.05.2020r. wniosku według wzoru określonego w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Dopuszcza się złożenie wniosku w formie elektronicznej (skan dokumentu) na adres e-mail: urzad@nowewarpno.pl lub przez ePUAP – adres: https://epuap.gov.pl/ , adres skrytki: /y54m41icwo/skrytka 

 

§ 4. Wnioskodawca w ciągu 7 dni roboczych zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia wniosku.

 

§ 5. Umorzenie i odstąpienie od dochodzenia należności z tytułu czynszu stanowi pomoc publiczną mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarstwie państwa członkowskiego i jest udzielana zgodnie z pkt.3.1 Komunikatu Komisji Europejskiej: Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19. 

 

§ 6. Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Nowe Warpno.

 

§ 7. Nadzór na wykonaniem Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Nowe Warpno.

 

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje do dnia 31 maja 2020 r.

 

Burmistrz Nowego Warpna
Jarosław Burba

 

WNIOSEK DO POBRANIA

czytaj więcej →

Informacja w sprawie odbioru odpadów komunalnych w dniu 06.05.2020 r.

Krystian Lamparski DODANO: 2020-05-05 15:25:15

Informujemy, że w związku z sytuacją epidemiologiczną i brakiem dostępności kierowców, firma TOMPOL Szczecin jednorazowo w dniu 06.05.2020 r. (środa) nie dokona odbioru odpadów zmieszanych z terenu Nowego Warpna.

Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

czytaj więcej →

Nowe zasady korzystania z biblioteki

Krystian Lamparski DODANO: 2020-05-04 14:46:08

Biblioteka

Miło nam poinformować, że gdy tylko sanepid wyrazi zgodę Biblioteka zostanie otwarta dla Czytelników. Biblioteka będzie funkcjonowała według nowych zasad, które prezentujemy poniżej.

Zgodnie z rekomendacjami Biblioteki Narodowej odnoście wznowienia działalności bibliotek informujemy, że Gminna Biblioteka Publiczna w Nowym Warpnie będzie działała według następujących zasad:

 1. Przed wejściem do biblioteki Czytelnik ma obowiązek zasłonięcia nosa i ust (maseczka, chustka itp.).
 2. Po podejściu do stanowiska należy poinformować o swojej obecności za pomocą dzwonka i zaczekać na bibliotekarkę.
 3. Przyniesione książki Czytelnik pakuje do jednorazowej torby i zostawia w wyznaczonym miejscu. Oddane książki muszą odbyć kwarantannę! Do księgozbioru zostaną włączone po 10 dniach!
 4. Wolny dostęp do księgozbioru zostaje ograniczony! Książki podaje bibliotekarka!
 5. Zalecamy wcześniejsze przygotowanie listy tytułów, które chcemy wypożyczyć. Można to zrobić na 4 sposoby:
  • spisać na kartce
  • przesłać mailem na adres biblioteka@nowewarpno.pl
  • zamówić przez telefon (91)312 96 27
  • zarezerwować przez Messenger Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Warpnie
 6. Stanowisko obsługi Czytelnika znajduje się na parterze budynku Biblioteki. Zgodnie z wymogami epidemicznymi wyposażone jest w płyn do dezynfekcji dłoni, przesłonę ochronną oraz zapewnia odstęp 2 metrów pomiędzy bibliotekarzem a Czytelnikiem.
 7. Przy stanowisku może znajdować się tylko jeden Czytelnik naraz.
 8. Bibliotekarka obowiązkowo stosuje środki ochrony osobistej.
czytaj więcej →

e-Urząd

elektroniczny samorząd

Nagrody i wyróżnienia

Kalendarz imprez

Galerie fotografii

Schonisko dla Zwierząt w Dobrej

Nasz Kanał TV

Facebook


Ochotnicza Straż Pożarna

Ochotnicza Straż Pożarna