Czyste Powietrze

Informacja

Krystian Lamparski DODANO: 2017-04-13 07:53:15

Informujemy, że w dniu 14.04.2017 r. (piątek) Urząd Gminy, Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Zakład Gospodarki Komunalnej będzie czynny do godz. 12:00.

Za utrudnienia przepraszamy.

czytaj więcej →

Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora 8-klasowej Szkoły Podstawowej w Nowym Warpnie powstałej z przekształcenia Zespołu Szkół w Nowym Warpnie

Krystian Lamparski DODANO: 2017-04-07 12:33:42

Nowe Warpno 06.04.2017 r.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

 

Organ prowadzący Gmina Nowe Warpno reprezentowana przez Burmistrza Nowego Warpna ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora 8-klasowej Szkoły Podstawowej w Nowym Warpnie powstałej z przekształcenia Zespołu Szkół w Nowym Warpnie

1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania wynikające z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz.U. z 2009 r. Nr 184, poz. 1436 ze zm.).

2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

 1. uzasadnienia przystąpienia do konkursu oraz koncepcji funkcjonowania i rozwoju publicznej szkoły,
 2. poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,
 3. życiorysu z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierającego w szczególności informację o:
  • stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo
  • stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
  • stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
 4. oryginałów lub poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit. c,
 5. oryginałów lub poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
 6. zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
 7. oświadczenia, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
 8. oświadczenia, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 9. oświadczenia, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 168, z późn. zm.),
 10. oświadczenia o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z późn. zm.) - w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły,
 11. oryginału lub poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela,
 12. oryginału lub poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
 13. oświadczenia, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 poz. 1379, z późn. zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
 14. oświadczenia, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
 15. oświadczenia, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem "Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora 8-klasowej Szkoły Podstawowej w Nowym Warpnie powstałej z przekształcenia Zespołu Szkół w Nowym Warpnie”, w terminie do dnia 9 maja 2017 roku do godziny 15.00, na adres: Burmistrz Nowego Warpna, pl. Zwycięstwa 1, 72-022 Nowe Warpno. Powierzenie stanowiska dyrektora od dnia 01 września 2017 roku.

4. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Nowego Warpna, pl. Zwycięstwa 1, 72-022 Nowe Warpno.

5. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

Zastępca Burmistrza Nowego Warpna
Mirosław Tokarski

czytaj więcej →

Uwaga Mieszkańcy Gminy Nowe Warpno!

Krystian Lamparski DODANO: 2017-04-07 10:47:34

W dniu 10.04.2017 r. o godz. 08:41 zostanie przeprowadzony trening uruchamiania i pracy syren alarmowych na terenie Gminy Nowe Warpno na okres jednej minuty.

Celem treningu jest wyrażenie pamięcy i uhonorowania ofiar katastrofy smoleńskiej z dnia 10 kwietnia 2010 r.

czytaj więcej →

Komunikat dla mieszkańców Powiatu Polickiego

Marta Kanigowska DODANO: 2017-04-06 12:57:32

W dniach 11 - 13 kwietnia br. na terenie powiatu polickiego, a szczególnie w rejonie miejscowości:

 • Zalesie,
 • Tanowo,
 • Dobra,
 • Wołczkowo,

odbędzie się szkolenie żołnierzy 12 Brygady Zmechanizowanej. Żołnierze wyposażeni będą w broń etatową.

Źródło: wz ppłk Mariusz Ostapiak, Dowódca 12 BZ

czytaj więcej →

Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym „Osobliwości Powiatu Polickiego”

Marta Kanigowska DODANO: 2017-03-21 08:57:30

Już teraz zapraszamy mieszkańców Powiatu Polickiego do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym „Osobliwości Powiatu Polickiego”.

Organizatorem konkursu jest Wydział Edukacji i Kultury Starostwa Powiatowego w Policach.

Nadesłane fotografie oceniane będą w trzech kategoriach:

Kategoria I „Poznajemy zapomniane zabytki historyczne i sakralne oraz architekturę Powiatu Polickiego”,

Kategoria II „Osobliwości przyrodnicze Powiatu Polickiego - fauna i flora”,

Kategoria III „Wyjątkowe atrakcje turystyczne, wydarzenia kulturalne, sportowe, ludzie zajmujący ważne miejsce w lokalnych społecznościach, szczególnie tych wykonujących zawody związane z tradycją i specyfiką ziemi Powiatu Polickiego”.

czytaj więcej →

XIX Ogólnopolski Konkurs Plastyczny pn.”25 lat PSP – Profesjonalni, Sprawni, Pomocni”

Marta Kanigowska DODANO: 2017-03-21 07:56:29

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej - Szef Obrony Cywilnej Kraju ogłosił XIX edycję Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży 2017 pn. „25 lat PSP – Profesjonalni, Sprawni, Pomocni”.

Założeniem konkursu jest kształtowanie prawidłowych postępowań w sytuacjach zagrożenia życia oraz ma na celu przedstawienie Państwowej Straży Pożarnej w szerokim spektrum działań ratowniczo-gaśniczych. To doskonała okazja do szerzenia i promowania wiedzy w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa wśród najmłodszych obywateli, jak również ciekawą i niepowtarzalną formą wyrażania przemyśleń i skojarzeń odnoszących się do postrzegania Straży Pożarnej oraz zawodu strażaka przez dzieci i młodzież.

czytaj więcej →

e-Urząd

elektroniczny samorząd

Nagrody i wyróżnienia

Kalendarz imprez

Galerie fotografii

Schonisko dla Zwierząt w Dobrej

Nasz Kanał TV

Facebook


Ochotnicza Straż Pożarna

Ochotnicza Straż Pożarna