Festyn Rodzinny Dzień Dziecka 2019

Krystian Lamparski DODANO: 2019-06-17 09:35:02

Zapraszamy wszystkich w dniu 22.06.2019 r. na Festyn Rodzinny Dzień Dziecka 2019, który odbędzie się na terenie OSP w Brzózkach. W trakcie imprezy zaplanowanych jest bardzo wiele atrakcji dla dzieci i dorosłych. Bardzo zachęcamy do udziału i wspólnie stwórzmy super atmosferę!

czytaj więcej →

Zatrudnimy ratowników

Krystian Lamparski DODANO: 2019-06-12 13:34:40

Gmina Nowe Warpno zatrudni 2 ratowników wodnych do kąpieliska miejskiego w Nowym Warpnie przy ul. Kościuszki na okres od 01.07.2019 r. do dnia 31.08.2019 r.

Ratownik winien spełniać wymagania niezbędne, zgodne z przepisami prawa.

Gmina zapewnia zakwaterowanie dla osób zamiejscowych.

Wynagrodzenie ok. 4000 zł brutto.

Oferty składać należy do dnia 25.06.2019 r. w sekretariacie Urzędu Gminy w Nowym Warpnie, w godzinach pracy urzędu.
Informacje można uzyskać pod numerem telefonu (91) 312 96 60

czytaj więcej →

Nabór ławników do Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie

Krystian Lamparski DODANO: 2019-06-05 14:57:31

Burmistrz Nowego Warpna informuje, że w dniu 31 grudnia 2019 roku upływa kadencja ławników wybranych w 2015 roku

 

W związku z powyższym zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 52 ze zm.) Rada Miejska W Nowym Warpnie najpóźniej w październiku bieżącego roku dokona wyboru ławników na kadencję 2020-2023:

 

I. Do Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie do orzekania spraw w zakresie prawa pracy 1 ławnika.

 

II. Nieprzekraczalny termin zgłaszania kandydatów upływa 30 CZERWCA 2019 R.

 

III.1. Ustawa prawo o ustroju sądów powszechnych stanowi, że ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 2. jest nieskazitelnego charakteru;
 3. ukończył 30 lat;
 4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
 5. nie przekroczył 70 lat;
 6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
 7. posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

2. Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególna znajomość spraw pracowniczych.

3. Ławnikami nie mogą być:

 1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
 2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
 3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
 4. adwokaci i aplikanci adwokaccy;
 5. radcy prawni i aplikanci radcowscy;
 6. duchowni;
 7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
 8. funkcjonariusze Służby Więziennej;
 9. radni gminy, powiatu i województwa.
 10.  

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

 

IV.1. Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin w terminie do 30 czerwca 2019 r.:

 1. prezesi właściwych sądów;
 2. stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych;
 3. co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących na stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

2. Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której należy dołączyć:

 1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
 2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
 4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
 5. dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Dokumenty wymienione w pkt 1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed datą zgłoszenia.

3. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.

4. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

5. Odpis z Krajowego Rejestru Sadowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis organizacji społecznej lub zawodowej do właściwego rejestru lub ewidencji powinny mieć datę nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

6. Koszt przygotowania dokumentów ponosi kandydat na ławnika.

7. Wzór karty zgłoszenia oraz inne druki można pobrać w Urzędzie Gminy w Nowym Warpnie pokój nr 7 (sekretariat)

8. Karty zgłoszenia oraz wzory oświadczeń dostępne są również na stronie internetowej Urzędu Gminy www.nowewarpno.pl (załączniki) oraz na stronie BIP.

9. Szczegółowych informacji w sprawie wyboru ławników udziela oraz zgłoszenia przyjmuje:

Biuro Rady Miejskiej w Nowym Warpnie
Plac Zwycięstwa 1
72-022 Nowe Warpno
tel. 91 312 96 60.

 

Nowe Warpno 04.06.2019 r.

 

Karta zgłoszeniowa kandydata na ławnika

Lista osób zgłaszających

Wzory oświadczeń

czytaj więcej →

Zagłosuj w Programie Społecznik

Krystian Lamparski DODANO: 2019-06-05 14:40:58

Informujemy, że projekt złożony przez Radę Sołecką w Brzózkach przy współpracy z OSP Brzózki w ramach Programu Społecznik aplikuje o środki w zakresie zadań powiatowych. Aby otrzymać dofinansowanie niezbędne jest uzyskanie jak największej ilości głosów.

W tej grupie jest to jedyny projekt z Naszej gminy.

Oto jak należy oddać głos:

 • Przechodzimy na stronę https://pomorzezachodnie.wybiera.pl/Glosuj
  Przed dalszymi czynnościami należy zapoznać się z krótkim regulaminem, aby oddać ważny głos.
 • Wpisujemy imię, nazwisko, adres e-mail, datę urodzenia, a w polu powiat zamieszkania wybieramy „policki”
 • Po uzupełnieniu powyższych pól, w dziale „Zadania powiatowe” zaznaczamy pozycję 136/RIO/SPOŁ/2019 - Rewitalizacja obszaru parkowego w miejscowości Brzózki. Utworzenie przestrzeni do wypoczynku dla mieszkańców oraz osób odwiedzających (jak w grafice poniżej instrukcji)
 • W dziale Zadania regionalne możemy zaznaczyć maksymalnie 3 dowolnie wybrane przez siebie inicjatywy. Zachęcamy do zaznaczania zadań pochodzących z Naszego powiatu.
 • W ostatnim kroku przechodzimy na dół strony i po zaznaczeniu Oświadczeń oraz pola „Nie jestem robotem” klikamy „Oddaj głos”

czytaj więcej →

Bezpieczne wakacje

Krystian Lamparski DODANO: 2019-06-03 15:04:04

Zespół Interdyscyplinarny w Nowym Warpnie wraz z partnerami: Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nowym Warpnie, Szkołą Podstawową w Nowym Warpnie oraz Przedszkolem „Złota Rybka” w Nowym Warpnie zaprasza w dniu 13.06.2019 wszystkie dzieci z terenu Gminy Nowe Warpno do Wioski Żeglarzy w Nowym Warpnie do udziału w projekcie socjalnym pn. „Bezpieczne Wakacje”.
Informujemy również, że o akcji będzie również mowa podczas festynu organizowanego w dniu 22.06.2019 na placu przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzózkach.

Celem projektu jest zapoznanie dzieci i rodziców z zagrożeniami jakie niesie wakacyjny wypoczynek.

czytaj więcej →

Szkoła Podstawowa na 15. Leśnych Podchodach w Tanowie

Krystian Lamparski DODANO: 2019-05-31 15:13:01

W dniu 30.05.2019 r. w SOSW w Tanowie odbyły się 15. Leśne Podchody, w której brało udział 10 szkół terenu powiatu polickiego, Szczecina oraz Nowogardu. W zabawie uczestniczyła Szkoła Podstawowa w Nowym Warpnie.

Naszą placówkę reprezentowali uczniowie z klasy 4 wraz z opiekunem Jolantą Piórkowską. Na leśnej trasie znajdowały się 4 stacje na których były zadania do wykonania. Zabawa była bardzo udana i wszyscy uczestnicy przeszli trasę.

Nie obyło się bez pysznego poczęstunku w postaci zupy grochowej oraz słodkości.

czytaj więcej →

Dzień Dziecka 2019

Krystian Lamparski DODANO: 2019-05-31 13:56:02

W przededniu Dnia Dziecka dzieci z Przedszkola „Złota Rybka” i Szkoły Podstawowej  w Nowym Warpnie wzięły udział w przygotowanych atrakcjach.

Atrakcje były podzielone na różne części.

W tym dniu odbył się turniej  sportowy w ramach XI Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich – XXV Sportowy Turniej Miast i Gmin. W turnieju uczestniczyli uczniowie szkoły podstawowej, po którym mieli poczęstunek z grilla.

Kolejną atrakcję przygotowali strażacy z OSP Nowe Warpno na terenie kortu tenisowego. Były zabawy, konkursy i pokazy oraz upominki. Uczestniczyły w tym wszystkie dzieci  z przedszkola i szkoły. 

W przygotowanie tego dnia zaangażowali się strażacy z OSP Nowe Warpno, nauczyciele i pracownicy ze szkoły i przedszkola oraz przedstawiciele Rady Rodziców ze szkoły podstawowej.

Wsparcia poprzez ufundowanie nagród, dyplomów i poczęstunku udzielili: Starostwo Powiatowe w Policach, Nadleśnictwo Trzebież, OSP Nowe Warpno, Rada Rodziców ze Szkoły Podstawowej oraz Urząd Gminy w Nowym Warpnie. 

Wszystkim serdecznie dziękujemy.

 

A z okazji Dnia Dziecka wszystkim Dzieciom – i tym małym, i tym dużym, i tym bardzo dużym – życzymy wszystkiego co najlepsze, radości, spełnienia marzeń, uśmiechu na co dzień.

Niech dzieciństwo trwa i dobrze się ma!

czytaj więcej →

e-Urząd

elektroniczny samorząd

Nagrody i wyróżnienia

Kalendarz imprez

Galerie fotografii

Schonisko dla Zwierząt w Dobrej

Nasz Kanał TV

Facebook


Ochotnicza Straż Pożarna

Ochotnicza Straż Pożarna