ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI ORAZ MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 12 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r.

Krystian Lamparski DODANO: 2020-03-16 11:37:11

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)
ORAZ MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 12 marca 2020 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r.

 

 

Na podstawie art. 35 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1541 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 374) zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r. (Dz. U. poz. 1981) w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Czas trwania kwalifikacji wojskowej ustala się na okres od dnia 3 lutego do dnia 13 marca 2020 r.”.

 

§ 2.

Tracą ważność wezwania wydane na podstawie art. 32 ust. 8 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej przez wójtów, burmistrzów (prezydentów miast) osobom do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w okresie od 16 marca do 30 kwietnia 2020 r.

 

§ 3.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 13 marca 2020 r.

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: M. Kamiński
Minister Obrony Narodowej: wz. W. Skurkiewicz


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).

czytaj więcej →

Komunikat KRUS w Szczecinie

Krystian Lamparski DODANO: 2020-03-16 11:34:35

W związku z zapobieganiem i zwalczaniem zakażeń koronawirusem Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Szczecinie zwraca się z prośbą o ograniczenie wizyt w placówce do niezbędnego minimum. W celu załatwienia spraw prosimy o kontakt:

  • telefoniczny: 914553897, 914553898
  • listowny: KRUS ul. Chmielewskiego 22a, 70-028 Szczecin
  • e-mail: szczecin@krus.gov.pl

 

KIEROWNIK
Placówki Terenowej KRUS
Jadwiga Kundera

czytaj więcej →

Komunikat PCPR w Policach o udzielaniu wsparcia psychologicznego oraz pomocy w zakupach dla osób będących w kwarantannie

Krystian Lamparski DODANO: 2020-03-16 11:10:18

Informujemy, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach udziela wsparcia psychologicznego oraz pomocy w zakupach dla osób będących w kwarantannie. Szczegóły na załączonym plakacie.

czytaj więcej →

Komunikat Zarządu Powiatu w Policach

Krystian Lamparski DODANO: 2020-03-16 10:02:42

W związku z sytuacją epidemiczną dotyczącą rozprzestrzeniania się choroby COVID-19 (koronawirus) zmieniamy zasady funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Policach. Zmiany mają na celu, zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom i pracownikom naszego urzędu.

Od poniedziałku 16 marca 2020r. od godziny 7:30 do odwołania wszelkie sprawy urzędowe będą załatwiane jedynie telefonicznie, mailowo lub elektronicznie przez ePUAP. Starostwo Powiatowe w Policach będzie czynne zgodnie z wcześniej obowiązującymi godzinami. Przyjęcia bezpośrednie będą realizowane tylko w przypadku spraw pilnych, niecierpiących zwłoki lub wcześniej umówionych.

Nad bezpieczeństwem naszych klientów i pracowników będzie czuwać ochrona.

Przypominamy, że dane kontaktowe pracowników Starostwa Powiatowego w Policach znajdują się na stronie internetowej urzędu – www.policki.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Policach – www.powiatpolicki.bip.net.pl

Telefon do kancelarii Starostwa Powiatowego w Policach przy ul. Tanowskiej 8 – 91 43 28 100

Telefon do kancelarii Starostwa Powiatowego w Policach przy ul. Kresowej 32-34 – 91 42 47 989

O kolejnych zmianach Zarząd Powiatu w Policach będzie na bieżąco informował.

Jednocześnie apelujemy, aby zachować zdrowy rozsądek, nie lekceważyć zagrożenia, przestrzegać zaleceń i procedur oraz ograniczać do minimum spotkania w większym gronie.

czytaj więcej →

Funkcjonowanie Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego w Policach od dnia 13 marca 2020 r.

Krystian Lamparski DODANO: 2020-03-16 10:01:54

Szanowni Klienci!

W związku z występującym w kraju zagrożeniem epidemiologicznym zmuszeni jesteśmy zmienić zasady funkcjonowania Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego w Policach.

Z dniem 13 marca 2020 r. do odwołania zamknięta zostaje filia Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg w Przecławiu. Wydział w Policach obecnie funkcjonuje normalnie, jednak w przypadku planowania osobistej wizyty w urzędzie prosimy upewnić się telefonicznie, czy Państwa wizyta rzeczywiście jest niezbędna.

Jednocześnie informujemy, że w ślad za opinią Związku Powiatów Polskich, z dniem 13 marca 2020 r. zawieszone zostaje do odwołania stosowanie przez Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego w Policach przepisów dotyczących karania właścicieli pojazdów z tytułu nieprzerejestrowania i zgłoszenia zbycia lub nabycia pojazdów w terminie 30 dni. W związku z powyższym i brakiem konieczności dochowania ustawowego terminu 30 dni, o którym mowa powyżej pracownicy Wydziału Komunikacji Transportu i Dróg zwracają się do Państwa z apelem o odłożenie powyższych czynności w czasie i nie pojawianie się w urzędzie.

czytaj więcej →

Urząd Gminy oraz jednostki zamknięte dla interesantów

Krystian Lamparski DODANO: 2020-03-16 09:59:48

Szanowni Państwo,

z uwagi na zwiększające się zagrożenie zakażeniem koronawirusem, mając na względzie zdrowie Państwa, jak i pracowników, z dniem 16.03.2020 r. Urząd Gminy w Nowym Warpnie oraz podległe jednostki zostają wyłączone z obsługi interesantów.

Pracownicy pozostają na miejscach pracy. Z urzędem oraz jednostkami możecie się kontaktować telefonicznie lub elektronicznie poprzez adres e-mail lub platformę ePUAP.

Proszę o wyrozumiałość w zaistniałej sytuacji.

Burmistrz Nowego Warpna
Jarosław Burba

czytaj więcej →

Zarządzenie nr 023/2020 Burmistrza Nowego Warpna z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie zawieszenia działalności placówek na terenie Gminy Nowe Warpno w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19

Krystian Lamparski DODANO: 2020-03-12 15:00:58

ZARZĄDZENIE NR 023/2020

Burmistrza Nowego Warpna
z dnia 12 marca 2020 roku

w sprawie zawieszenia działalności placówek na terenie Gminy Nowe Warpno w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19

 

 

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019 poz. 506 ze zm.) oraz w związku z poleceniem Wojewody Zachodniopomorskiego wydanym na podstawie art.11 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374) zarządzam, co następuje:

 

§ 1. W związku z przeciwdziałaniem oraz zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19, zarządzam na terenie Gminy Nowe Warpno czasowe w terminie od dnia 12 marca 2020 r. do dnia 25 marca 2020 r zawieszenie działalności placówek:

1) Placówki Wsparcia Dziennego TPD
2) Gminnej Biblioteki Publicznej

 

§ 2. Pracownicy, w których została zawieszona działalność pozostają na swoich stanowiskach pracy.

 

§ 3. Wstrzymuję do odwołania wynajem świetlic wiejskich w Warnołęce i w Brzózkach.

 

§ 4. Wprowadzam do odwołania dla jednostek pomocniczych zakaz organizowania spotkań, imprez, przedsięwzięć skupiających grupy osób.

 

§ 5. Wstrzymuję do odwołania możliwość organizacji spotkań i przedsięwzięć w obiektach gminnych z udziałem członków Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz pozostałych organizacji i stowarzyszeń.

 

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom, dyrektorom, sołtysom, przewodniczącym, prezesom placówek, jednostek pomocniczych, organizacji i stowarzyszeń na terenie Gminy Nowe Warpno.

 

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Nowego Warpna
Jarosław Burba

czytaj więcej →

e-Urząd

elektroniczny samorząd

Nagrody i wyróżnienia

Kalendarz imprez

Galerie fotografii

Schonisko dla Zwierząt w Dobrej

Nasz Kanał TV

Facebook


Ochotnicza Straż Pożarna

Ochotnicza Straż Pożarna