Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w sprawie dużego zagrożenia wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI)

Krystian Lamparski DODANO: 2020-12-11 11:17:22

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Szczecinie w związku z dużym zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) przypomina o konieczności stosowania skutecznej bioasekuracji na fermach drobiu.

Grypa ptaków jest wirusową chorobą drobiu o bardzo dużym znaczeniu ekonomicznym. W momencie zdiagnozowania choroby podejmowana jest decyzja o likwidacji wszystkich ptaków w ognisku i wprowadzane są restrykcje mające zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się choroby. Dlatego tak ważne jest stosowanie powszechnie znanych, prostych, ale skutecznych zasad prewencji.

Wirus grypy posiada kilka niekorzystnych cech:

 • duży stopień zmienności genetycznej (ograniczenie skuteczności szczepionek),
 • długa przeżywalność w niskich temperaturach (w +4°C ponad 2 miesiące) dlatego zimą choroba występuje najczęściej,
 • inny przebieg choroby u różnych gatunków np. bardzo gwałtowny u kur, a dużo łagodniejszy u kaczek i gęsi, które mogą być tzw. „cichym” źródłem zakażenia.

Ptaki dzikie, a w szczególności kaczki, gęsi i łabędzie są głównymi przenosicielami wirusów grypy. Przyczyną zachorowania może być:

 • korzystanie przez drób wychodzący na zewnątrz z miejsc, w których mogły przebywać ptaki dzikie,
 • pojenie drobiu wodą ze zbiorników wodnych, z których korzysta dzikie ptactwo (wirus przeżywa w wodzie od kilku dni do kilku tygodni)
 • wprowadzenie do gospodarstwa zanieczyszczonej odchodami słomy/zielonki.

Zasady, których należy przestrzegać, w celu ochrony gospodarstwa przed wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. z 2017 r. poz. 722):

 1. Drób należy utrzymywać w zamknięciu, kurniki powinny być szczelne, bez możliwości dostania się do nich ptaków dzikich.
 2. Zakaz pojenia drobiu wodą ze zbiorników, do których dostęp mają ptaki dzikie.
 3. Zakaz wprowadzania do gospodarstwa drobiu niewiadomego pochodzenia.
 4. Zakaz wprowadzania na teren gospodarstwa zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych.
 5. Zakaz wchodzenia do kurnika osobom, które w ostatnich 3 dobach brały udział w polowaniach – zalecane, aby w obecnym okresie takie osoby całkowicie zrezygnowały z polowań.
 6. Obowiązek stosowania oddzielnej odzieży wierzchniej i butów, dla osób wchodzących do kurnika.
 7. Regularne mycie i dezynfekcja wykorzystywanego sprzętu do obsługi drobiu przed każdym użyciem.
 8. Przechowywanie paszy w sposób zabezpieczający ją przed kontaktem z dzikimi zwierzętami oraz ich odchodami.
 9. Obowiązek wyłożenia mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami z budynków inwentarskich, oraz wjazdami i wyjazdami z gospodarstwa.
 10. Stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą drobiu zasad higieny osobistej, w tym mycie rąk przed wejściem do budynków inwentarskich.
 11. Przeprowadzanie codziennego przeglądu stad drobiu wraz z prowadzeniem dokumentacji zawierającej w szczególności informacje na temat liczby padłych ptaków, spadku pobierania paszy, wody i nieśności.
 12. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej odkażania, dezynsekcji i deratyzacji.
 13. Rejestrowanie wejść osób postronnych na teren gospodarstwa.
 14. Stosowanie zasady „cały kurnik pełen/cały kurnik pusty”.
 15. Utrzymywanie w kurniku, w obrębie jednego stada, drobiu w jednakowym wieku.
 16. Dokumentacja zakupu, stosowanej paszy, materiałów paszowych i mieszanek paszowych uzupełniających.
 17. Przeszkolenie osób zatrudnionych do wykonywania czynności związanych z utrzymywaniem drobiu w zakresie higieny osobistej i możliwości dróg przenoszenia zakażenia za pośrednictwem odzieży lub sprzętu.
 18. Nakaz zgłaszania do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych.

Ponadto posiadacz drobiu zobowiązany jest zawiadomić organ Inspekcji Weterynaryjnej albo najbliższy podmiot świadczący usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej o wystąpieniu u drobiu następujących objawów klinicznych:

 1. zwiększonej śmiertelności;
 2. znaczącego spadku pobierania paszy i wody;
 3. objawów nerwowych takich jak: drgawki, skręty szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów;
 4. duszności;
 5. sinicy i wybroczyn;
 6. biegunki;
 7. nagłego spadku nieśności.

Dzierżawcy lub zarządcy obwodów łowieckich powinni zgłaszać organowi Inspekcji Weterynaryjnej albo najbliższemu podmiotowi świadczącemu usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej przypadki zwiększonej śmiertelności dzikich ptaków.

czytaj więcej →

Zatrudnimy kierowcę

Krystian Lamparski DODANO: 2020-12-11 10:30:25

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowym Warpnie zatrudni na umowę zlecenie kierowcę do przewozu osób niepełnosprawnych.

Wymagania niezbędne:

 • prawo jazdy kat. B,
 • minimum 5 letnie doświadczenie w kierowaniu pojazdami,
 • odpowiedzialność.

Oferty należy składać do dnia 31 grudnia 2020 r. w siedzibie Zakładu, bądź też pocztą na adres: Zakład Gospodarki Komunalnej w Nowym Warpnie, ul. Kościuszki 47A, 72-022 Nowe Warpno.

Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (91) 312 96 41.

czytaj więcej →

Granty Pomorze Zachodnie - Bezpieczna Edukacja

Kamila Harnatkiewicz DODANO: 2020-12-10 11:49:01

Gmina Nowe Warpno przystąpiła do programu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego POMORZE ZACHODNIE – BEZPIECZNA EDUKACJA. W ramach grantu otrzymała kwotę 12.290,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków ochrony osobistej, sprzętów oraz środków do utrzymania czystości i dezynfekcji, które przekazane zostały do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Warpnie i rozdzielony między szkolę i przedszkole.

Zakładanym rezultatem w projekcie jest zwiększenie bezpieczeństwa, minimalizując w jak najlepszy sposób możliwość rozprzestrzeniania się COVID-19 w placówce szkolno-przedszkolnej obejmującej dzieci i młodzież oraz pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych.

Projekt „POMORZE ZACHODNIE – BEZPIECZNA EDUKACJA” współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem COVID-19 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020.

 

czytaj więcej →

Program Społecznik

Kamila Harnatkiewicz DODANO: 2020-12-09 17:11:50

Do tutejszego urzędu wpłynął email z prośbą o oddawanie głosów.

Można głosować TYLKO RAZ i tylko do 12 grudnia, to zatem ostatnie kilka dni.

Jeżeli inicjator otrzyma dofinansowanie, a dowiemy się o tym w styczniu, to mieszkańcy gminy Nowe Warpno także będą mogli wziąć udział w kolejnej ciekawej inicjatywie dla rodzin, dzięki której przyrodnicze dziedzictwo regionu stanie się bardziej zrozumiałe i docenione.

Instrukcja głosowania znajduje się na stronie, sam proces przebiega sprawnie i bardzo szybko:

Tutaj jest link do głosowania: https://pomorzezachodnie.wybiera.pl/Glosuj

Trzeba wypełnić 4 pola oraz wybrać powiat, w którym się MIESZKA (nie trzeba być zameldowanym).

Każdy wybiera 1 inicjatywę ze swojego powiatu, a jeśli na liście nie ma inicjatyw z Państwa powiatu, to wybiera się tylko inicjatywę regiona

Aby głos był uznany za ważny należy wejść w link podany w wiadomości wysłanej na podany przez osobę głosującą adres e-mail i potwierdzić go poprzez kliknięcie. Ostatecznym potwierdzeniem oddanego głosu będzie oddzielna wiadomość e-mail.

Głosujemy online, wysyłamy głosy, a następnie sprawdzamy e-mail podany na etapie głosowania – dostaniecie wiadomość z linkiem, w który trzeba kliknąć i potwierdzić swój głos.

Wybór 47/RIO/SPOŁ/2021

„O wybrzeża dbamy i je coraz lepiej znamy" – wspólne poznawanie i sprzątanie przyrodniczych skarbów na wybrzeżu Zalewu Szczecińskiego i Zalewu Kamieńskiego.

czytaj więcej →

Publiczny Transport Zbiorowy w roku 2021.

Kamila Harnatkiewicz DODANO: 2020-12-09 08:14:11

Autobus

Gmina Nowe Warpno wystąpiła do Wojewody Zachodniopomorskiego z Wnioskiem o objęcie dopłatą w ramach Ustawy o funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej i uzyskała dofinansowanie na ten cel w roku 2021 w kwocie 212 512,00 zł.

W związku z powyższym planowana jest organizacja publicznego transportu zbiorowego na liniach Nowe Warpno – Police i Police – Nowe Warpno w  oparciu o projekt Rozkładów Jazdy, które przedstawiamy w załączeniu.

Uwzględniono w nich zgłaszane przez mieszkańców wnioski w zakresie dodania jednego dodatkowego kursu w dni powszednie i w związku z tym ustalono: wyjazd z Nowego Warpna o godz. 10.30 i wyjazd z Polic o godz. 11.40. Nastąpiły również niewielkie przesunięcia godzin w poszczególnych  kursach.  

Jednocześnie Urząd Gminy w Nowym Warpnie prosi o  zgłaszanie ewentualnych uwag co do funkcjonowania linii komunikacyjnych, aby na bieżąco podejmować działania wobec i wspólnie z operatorem zmierzające do optymalizacji poziomu świadczenia usług.  

 

Rozkład Nowe Warpno-Police

Rozkład Police-Nowe Warpno

czytaj więcej →

Ogłoszenie o pracy Starostwa Powiatowego w Policach

Krystian Lamparski DODANO: 2020-12-08 08:49:45

OGŁOSZENIE

 

Zarządzeniem Nr 85/2020 z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia wykonywania zadań publicznych przez Starostwo Powiatowe w Policach Starosta Policki, mając na uwadze zapobieganie oraz przeciwdziałanie zakażeniom wirusem SARS-CoV-2, ograniczył w okresie od dnia 2 grudnia 2020 r. do dnia 27 grudnia 2020 r. wykonywanie zadań publicznych przez Starostwo Powiatowe w Policach, uchylając jednocześnie dotychczas obowiązujące w tej sprawie zarządzenie Nr 82/2020 z dnia 30 listopada 2020 r.

Ograniczenie to polega na wykonywaniu wyłącznie zadań publicznych niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom.

Ograniczenie to nie dotyczy innych zadań publicznych, jeżeli wymaga tego interes publiczny lub ważny interes strony albo też zaniechanie ich wykonywania mogłoby spowodować niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia, poważną szkodę dla interesu społecznego lub niepowetowaną szkodę materialną. Nie dotyczy również przyjmowania korespondencji składanej przez interesantów w kancelarii urzędu.

Ograniczenie to polega także na przyjmowaniu opłat wyłącznie w formie bezgotówkowej w przypadku spraw wymagających ich wniesienia oraz na zamknięciu filii Wydziału Komunikacji i Transportu urzędu w Przecławiu.

W okresie ww. ograniczenia bezpośrednia obsługa interesantów urzędu prowadzona będzie w ramach ustalonych limitów przyjęć pod warunkiem przestrzegania obowiązku zakrywania ust i nosa oraz zakładania rękawiczek jednorazowych lub stosowania środków do dezynfekcji rąk, z wyłączeniem osób zwolnionych z tego obowiązku, a także wcześniejszego telefonicznego umówienia terminu wizyty w Wydziale Komunikacji i Transportu; natomiast pośrednia obsługa prowadzona będzie drogą telefoniczną lub elektroniczną, w szczególności w formie korespondencji e-mail lub poprzez ePUAP, a także w formie tradycyjnej korespondencji pocztowej.

czytaj więcej →

e-Urząd

elektroniczny samorząd

Nagrody i wyróżnienia

Kalendarz imprez

Galerie fotografii

Schonisko dla Zwierząt w Dobrej

Nasz Kanał TV

Facebook


Ochotnicza Straż Pożarna

Ochotnicza Straż Pożarna