Informacja

Krystian Lamparski DODANO: 2014-12-23 11:15:23

Informujemy, że w dniu 31 grudnia 2014 r. (środa) Urząd Gminy w Nowym Warpnie będzie czynny do godziny 13:00

czytaj więcej →

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2015 roku zadania z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – pn. "Prowadzenie placówek wsparcia dziennego i zapewnienie w nich miejsc dla dzieci i młodzieży"

Krystian Lamparski DODANO: 2014-12-18 15:41:00

BURMISTRZ NOWEGO WARPNA

działając na podstawie art. 190 ust. l i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r poz. 135 z późn.zm.) w związku z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118  z późn.zm.),

OGŁASZA

otwarty konkurs ofert na realizację w 2015 roku zadania z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – pn. „Prowadzenie placówek wsparcia dziennego i zapewnienie w nich miejsc dla dzieci i młodzieży” dla podmiotów wymienionych w art. 190 ust. l pkt. l i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej:

  1. organizacji pozarządowych prowadzących działalność w zakresie wspierania rodziny, pieczy zastępczej lub pomocy społecznej,
  2. osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej lub pomocy społecznej.

 

czytaj więcej →

GOSSM SZCZECIN NABÓR 2015 (chłopcy rocznik 2002)

Krystian Lamparski DODANO: 2014-12-11 13:26:39

Dnia 18 grudnia /czwartek/ o godz. 17.00 w Auli szkolnej ZCEMiP przy ul. Hożej 6 odbędzie się WSTĘPNE SPOTKANIE ORGANIZACYJNE dla rodziców i zawodników (uczniów klas VI SP - chłopcy rocznik 2002), którzy od września 2015 r. będą mogli rozpocząć naukę i szkolenie sportowe w Gimnazjalnym Ośrodku Szkolenia Sportowego Młodzieży w piłce nożnej w Szczecinie pod patronatem ZZPN.

czytaj więcej →

Ogłoszenie Burmistrza Nowego Warpna o prowadzeniu konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Nowe Warpno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok

Krystian Lamparski DODANO: 2014-11-25 13:09:28

OGŁOSZENIE O PROWADZENIU KONSULTACJI

w trybie Uchwały Nr XLIII/227/2010 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 30 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz projektów rocznych programów współpracy z tymi organizacjami (Dz.U.Woj. z 2010r. Nr 109, poz. 1971 ze zm.)

 

Burmistrz Nowego Warpna informuje o rozpoczęciu w dniu 25 listopada 2014 r, konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Nowe Warpno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok.

 

1. Tytuł projektu:

Program współpracy Gminy Nowe Warpno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok

 

2. Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:

Od 25 listopada 2014 r. do 08 grudnia 2014 r.

 

3. Osoba wyznaczona do opracowania projektu i przeprowadzenia konsultacji wraz z danymi kontaktowymi:

Honorata Gadomska
hgadomska@nowewarpno.pl
Tel.: (91) 31-29-660
Fax: (91) 31-29-713

 

4. Sposób wnoszenia uwag i opinii:

  1. Uwagi i opinie dotyczące projektu należy kierować w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy w Nowym Warpnie lub drogą elektroniczną do osoby wskazanej w pkt. 3 ogłoszenia.
  2. Uwagi i opinie powinny obejmować w szczególności:
    1. odniesienie do tytułu konsultowanego projektu oraz jednostek redakcyjnych, których poszczególne uwagi lub opinie dotyczą wraz z propozycją zmian i ich uzasadnieniem,
    2. pełną nazwę organizacji pozarządowej, adres siedziby, numer z rejestru, numer REGON, dane kontaktowe osoby upoważnionej do reprezentacji.

 

Burmistrz Nowego Warpna
Władysław Kiraga

 

Projekt programu do pobrania tutaj

czytaj więcej →

Nowe Warpno nagrodzone!

Marta Kanigowska DODANO: 2014-11-24 09:04:55

Gmina Nowe Warpno po raz kolejny nagrodzona - tym razem została wyróżniona w ogólnopolskim konkursie pod nazwą "Zielone miasta - w stronę przyszłości" w kategorii "planowanie i realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego z uwzględnieniem zintegrowanych inwestycji terytorialnych". Obiektem, który został zgłoszony do udziału w konkursie, była zrewitalizowana przystań przy ul. Słonecznej w Nowym Warpnie.

czytaj więcej →

e-Urząd

elektroniczny samorząd

Nagrody i wyróżnienia

Kalendarz imprez

Galerie fotografii

Schonisko dla Zwierząt w Dobrej

Nasz Kanał TV

Facebook


Ochotnicza Straż Pożarna

Ochotnicza Straż Pożarna