Informacja dla pracodawców!

Krystian Lamparski DODANO: 2014-11-06 07:57:53

Chciałbyś otrzymać 20 000 zł na wyposażenie stanowiska pracy?

Dołącz do programu POKL „Powrót do pracy”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Zatrudnij osobę bezrobotną na 24 miesiące! I odbierz nawet 20 000 zł refundacji kosztów wyposażenia! Wnioski do pobrania na www.pup.policki.pl lub w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Policach. Liczba miejsc ograniczona!

Informacje: (91) 312 32 14 lub w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy ul. Tadeusza Kościuszki 5,  pok. 13

czytaj więcej →

SMS-owy system powiadamiania

Marta Kanigowska DODANO: 2014-10-27 13:52:29

Rusza system powiadamiania eSMS informujący mieszkańców Gminy Nowe Warpno o lokalnych zagrożeniach, planowanych wyłączeniach, wydarzeniach kulturalnych, imprezach i awariach. Rejestracja dostępna jest poprzez formularz internetowy na stronie esms.nowewarpno.pl. Rejestracja oraz korzystanie z usługi jest bezpłatne. Z usługi może skorzystać każdy bez względu na miejsce zamieszkania.

czytaj więcej →

Ścieżka edukacji ekologicznej już otwarta!

Marta Kanigowska DODANO: 2014-10-27 11:46:40

Na otwarcie ścieżki edukacji ekologicznej na odcinku pomiędzy drogą powiatową Nowe Warpno – Dobieszczyn a granicą polsko-niemiecką z niecierpliwością czekali mieszkańcy przygranicznej gminy oraz turyści podróżujący rowerami, jeżdżący konno czy odbywające piesze wędrówki na trasie ze Szczecina do Nowego Warpna i dalej do Niemiec. W sobotę, 25 października br. po uroczystej mszy świetej w Kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Nowym Warpnie, na moście na granicy polsko-niemieckiej w Rieth odbyło się uroczyste otwarcie nieco ponad 3 kilometrowej ścieżki położonej malowniczo w lasach Puszczy Wkrzańskiej. To ważne wydarzenie nie mogło się odbyć bez obecności wielu szanownych gości, zarówno lokalnych jak również przedstawicieli regionu oraz mieszkańców i turystów.

czytaj więcej →

Głosowanie przez pełnomocnika w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Krystian Lamparski DODANO: 2014-10-24 11:18:34

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

 1. całkowitej niezdolności do pracy;
 2. niezdolności do samodzielnej egzystencji;
 3. orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów;
 4. orzeczenie o zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Nie mają prawa do głosowania przez pełnomocnika wyborcy przebywający w:

 • zakładach opieki zdrowotnej,
 • domach pomocy społecznej,
 • zakładach karnych i aresztach śledczych oraz ich oddziałach zewnętrznych, także wyborcy głosujący korespondencyjnie.

Pełnomocnikiem może być osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania.

Pełnomocnikiem nie może być osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania, a także mężowie zaufania, jak również kandydaci w danych wyborach.

Pełnomocnictwo można przyjąć tylko od jednej osoby lub od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny (ojciec, matka, dziadek, babka, itd.), zstępny (syn, córka, wnuk, wnuczka, itd.), małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.

W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca składa wniosek do Burmistrza Nowego Warpna. Wniosek należy złożyć najpóźniej do 9. dnia przed dniem wyborów, tj. do dnia 7 listopada 2014 r. Wniosek może być złożony pocztą, lub przez dowolną osobę Urzędnikowi Wyborczemu w Urzędzie Gminy Nowe Warpno w  godzinach pracy urzędu. Wniosek musi być podpisany przez wnoszącego o sporządzenie aktu pełnomocnictwa lub przez osobę mającą być pełnomocnikiem w przypadku, gdy wnioskujący nie może lub nie umie podpisać wniosku.

Do wniosku należy dołączyć:

 • pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie
 • kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności, jeżeli wyborca udzielający pełnomocnictwa w dniu głosowania nie będzie miał ukończonych 75 lat.

Akt pełnomocnictwa jest sporządzany w miejscu zamieszkania wyborcy lub w innym miejscu na obszarze Gminy Nowe Warpno, jeżeli wyborca zwróci się o to we wniosku o jego sporządzenie przed Burmistrzem Nowego Warpna lub przed innym pracownikiem Urzędu Gminy Nowe Warpno upoważnionym przez Burmistrza do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania.

Wyborca ma prawo cofnąć pełnomocnictwo:

 1. głosując osobiście, jeśli nie zagłosował przed nim jego pełnomocnik (głosowanie osobiste unieważnia pełnomocnictwo);
 2. składając stosowne oświadczenie:
  • Burmistrzowi Nowego Warpna, najpóźniej do 14 listopada 2014 r.
  • właściwej obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania, jeśli nie zagłosował wcześniej jego pełnomocnik (głosowanie osobiste unieważnia pełnomocnictwo)

 

Do pobrania:

 1. Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do organów jednostek samorządu terytorialnego
 2. Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach samorządowych
czytaj więcej →

Głosowanie korespondencyjne w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Krystian Lamparski DODANO: 2014-10-24 11:11:27

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

 1. całkowitej niezdolności do pracy
 2. niezdolności do samodzielnej egzystencji;
 3. orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów;
 4. orzeczenie o zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Nie mają prawa do głosowania korespondencyjnego wyborcy przebywający w:

 1. zakładach opieki zdrowotnej,
 2. domach pomocy społecznej,
 3. zakładach karnych i aresztach śledczych oraz ich oddziałach zewnętrznych,

a także wyborcy głosujący przez pełnomocnika.

Zamiar głosowania należy zgłosić Burmistrzowi Nowego Warpna najpóźniej do 21 dnia przed dniem wyborów, tj. do dnia 27 października 2014 r. (poniedziałek). Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, faksem lub w formie elektronicznej. Zgłoszenia przyjmowane są przez Urzędnika Wyborczego w Urzędzie Gminy Nowe Warpno, pl. Zwycięstwa 1, tel. 91 3129660; fax. 91 3129713 urzad@nowewarpno.pl ; Zgłoszenie musi zawierać:

 • nazwisko,
 • imię (imiona),
 • imię ojca,
 • datę urodzenia,
 • numer ewidencyjny PESEL, a w przypadku obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim numer paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość,
 • oświadczenie o wpisaniu do rejestru wyborców w danej gminie,
 • oznaczeniu wyborów,
 • kopię orzeczenia o niepełnosprawności,
 • żądanie załączenia nakładki w alfabecie Braille'a, o ile wyborca ich sobie zażyczy,
 • adres na który ma być wysłany pakiet wyborczy.

W przypadku braku wymaganych danych w zgłoszeniu Burmistrz lub osoba przez niego wskazana wzywa wyborcę do uzupełnienia wniosku w ciągu 3 dni. Zgłoszenia nie uzupełnione w wyznaczonym terminie nie są dalej rozpatrywane, o czym wyborca zostanie powiadomiony.

Po rozpatrzeniu zgłoszenia wyborca zostaje dopisany do spisu wyborców obwodu głosowania wyznaczonego do głosowania korespondencyjnego we właściwym dla siebie okręgu.

Pakiet wyborczy, który wyśle Burmistrz wyborca powinien otrzymać nie później niż 7. dni przed dniem głosowania, do rąk własnych, za pokwitowaniem odbioru. Jeśli wyborca nie będzie mógł własnoręcznie pokwitować odbioru, czynność tę może wykonać doręczający, wskazując przyczynę braku podpisu wyborcy.
W przypadku nieobecności wyborcy, doręczający zostawi mu informację o dacie powtórnej próby doręczenia (nie później niż 3 dni od daty pierwszej próby).

Pakiet wyborczy zawiera: zaadresowaną kopertę zwrotną, kartę lub karty do głosowania, kopertę na kartę lub karty do głosowania oraz oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania, a także nakładkę w alfabecie Braille'a, jeśli wyborca jej zażądał. Wyborca, po wypełnieniu karty lub kart do głosowania, wkłada ją do koperty na kartę do głosowania i zakleja kopertę. Zaklejoną kopertę na kartę do głosowania wraz
z podpisanym oświadczeniem umieszcza w kopercie zwrotnej i przekazuje, za pokwitowaniem, do Obwodowej Komisji Wyborczej najpóźniej ostatniego dnia roboczego przed dniem wyborów (14 listopad 2014).

Koperty zwrotne przekazywane są do właściwej obwodowej komisji wyborczej do zakończenia głosowania.

Wyborca niepełnosprawny może osobiście dostarczyć kopertę zwrotną do wyznaczonej mu do głosowania korespondencyjnego obwodowej komisji wyborczej.

W przypadku, gdy pakiet wyborczy nie został odebrany z powodu podania przez wyborcę błędnego adresu, a wyborca podtrzymuje chęć głosowania korespondencyjnego istnieje, na wyraźne żądanie wyborcy, możliwość doręczenia pakietu na inny adres, ale wyłącznie na terenie tej samej gminy.

W przypadku złożenia przez wyborcę oświadczenia o rezygnacji z głosowania korespondencyjnego, możliwe jest wydanie temu wyborcy zaświadczenia o prawie do głosowania lub dopuszczenie do głosowania osobistego w lokalu wyborczym, jeżeli zwrócił on, osobiście, przez doręczyciela lub w inny sposób, pakiet wyborczy w stanie nienaruszonym. W takiej sytuacji wyborca będzie głosował w obwodzie, w którym został dopisany do spisu wyborców w związku ze zgłoszeniem zamiaru głosowania korespondencyjnego.

 

Do pobrania:

 1. Instrukcja głosowania korespondencyjnego
 2. Zgłoszenie o zamiarze głosowania korespondencyjnego

 

czytaj więcej →

Program edukacyjny "Ratujemy i Uczymy Ratować"

Marta Kanigowska DODANO: 2014-10-23 12:02:46

W czwartek 16 października br. blisko 30 uczniów klas I, II Szkoły Podstawowej w Nowym Warpnie wzięło udział w programie edukacyjnym „Ratujemy i Uczymy Ratować” prowadzonym w Polsce przez fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Małych ratowników udzielania pierwszej pomocy uczyła pedagog Jolanta Gotfryd z pomocą uczennic klasy III Gimnazjum Karoliny Sośnierz, Nikoli Jaguszewskiej i Julii Kapelusznej.

czytaj więcej →

e-Urząd

elektroniczny samorząd

Nagrody i wyróżnienia

Kalendarz imprez

Galerie fotografii

Schonisko dla Zwierząt w Dobrej

Nasz Kanał TV

Facebook


Ochotnicza Straż Pożarna

Ochotnicza Straż Pożarna