Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań w 2013 r. z zakresu działalności pożytku publicznego i wolontariatu

Krystian Lamparski DODANO: 2013-03-07 12:39:55

Burmistrz Nowego Warpna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań w 2013 r. z zakresu działalności pożytku  publicznego i wolontariatu na podstawie ustawy z dnia z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234 z późn.zm.)

I. Rodzaj zadania:

 1. wypoczynek dzieci i młodzieży, w tym:
  1. organizacja kolonii i obozów dla dzieci i młodzieży,
  2. organizacja wycieczek,
 2. ekologia oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego, w tym:
  1. organizacji warsztatów edukacyjnych,
 3. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, a w szczególności w zakresie:
  1. piłki nożnej i jazdy konnej.

 

II.    Wysokość planowanych środków publicznych przeznaczonych na realizację tych zadań w 2013 r. wynosi:

 1. 23.196,00 zł     - wypoczynek dzieci i młodzieży,
 2. 10.000,00 zł     - ekologia oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego,
 3. 45.000,00 zł     - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

 

III.     Zasady przyznawania dotacji:

 1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są:
  1. organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy dnia z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.), osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
  2. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
  3. spółdzielnie socjalne,
  4. spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. Nr 127, poz. 857, z późniejszymi zmianami), które:
   1. nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.
 2. Gmina Nowe Warpno dokona wyboru ofert i wesprze lub powierzy realizację zadania w przedmiotowym zakresie w formie umowy.
 3. Podmioty uprawnione przyjmując zlecenie realizacji zadania publicznego zobowiązują się do wykonania zadania w zakresie i na zasadach określonych w umowie, a Gmina Nowe Warpno zobowiązuje się do przekazania na realizację zadania odpowiednich środków publicznych w formie dotacji.
 4. Umowa wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności. Umowa o wsparcie lub powierzenie realizacji zadania publicznego może być zawarta na czas określony, nie dłużej niż do końca 2013 r.
 5. W przypadku trudnej sytuacji finansowej, Gmina Nowe Warpno zastrzega sobie prawo do:
  1. odwołania konkursu,
  2. zmiany wysokości środków na realizację zadania w trakcie trwania konkursu.

 

IV.   Terminy i warunki realizacji zadania:

 1. Termin realizacji zadania: 2013 rok.
 2. Zadania powinny być realizowane w sposób zapewniający wysoką jakość wykonania zadania.
 3. Podmioty ubiegające się o realizację zadania publicznego objętego konkursem zobowiązane są:
  1. prowadzić działalność statutową w dziedzinie objętym konkursem,
  2. posiadać doświadczenie niezbędne do realizacji zadania objętego konkursem,
  3. posiadać odpowiednie zasoby rzeczowe i kadrowe do realizacji zadania objętego konkursem,
  4. spełniać wymogi formalne określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn.zm.), oraz w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).
 4. Oferty muszą zawierać następujące dokumenty:
  1. prawidłowo i kompletnie wypełniony formularz oferty z dokładnie określonym w nagłówku oferty rodzajem zadania,
  2. aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,
  3. umowę partnerską lub oświadczenie partnera (w przypadku wskazania partnerów w ofercie),
  4. statut.
   W przypadku organizacji, których odpis z rejestru lub wyciąg z ewidencji albo statut są aktualne, organizacja składa oświadczenie, że "dane zawarte w (odpisie z rejestru, wyciągu z ewidencji lub w statucie) są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym na dzień składania oferty".
   Załączniki do oferty składane w formie kserokopii winny być potwierdzone przez osobę upoważnioną do reprezentowania organizacji (za zgodność z oryginałem, data, pieczątka, podpis).
 5. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 6. Organizacja ma możliwość uzupełnienia braków formalnych i technicznych z własnej inicjatywy lub na wezwanie ogłaszającego konkurs ofert, w terminie 7 dni od daty zakończenia przyjmowania ofert.
 7. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie. W takim przypadku organizacja może:
  1. odstąpić od zawarcia umowy, powiadamiając o tym pisemnie ogłaszającego konkurs ofert,
  2. zaproponować w formie pisemnej korektę zakresu rzeczowego i finansowego oraz zaktualizowanego kosztorysu.
 8. Czas związania ofertą – 30 dni od dnia składania ofert.

 

V.  Terminy składania ofert:

 1. Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Nowym Warpnie, Pl. Zwycięstwa 1, w sekretariacie, w nieprzekraczalnym terminie do dnia  27 marca 2013 r. do godz. 15 00.
  O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Urzędu Gminy w Nowym Warpnie.
 2. Druk oferty można otrzymać w Urzędzie Gminy Nowe Warpno, w pokoju nr 4. Druk jest także dostępny na stronie internetowej Gminy Nowe Warpno - organizacje pozarządowe - www.bip.nowewarpno.pl
 3. Wyjaśnień dotyczących składania ofert udziela Honorata Gadomska (pok.4) tel. 91-31-29-660.

 

VI. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonywania wyboru ofert:

 1. Za ofertę spełniającą wymagania formalne uznaje się ofertę:
  1. złożoną na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25),
  2. zawierającą prawidłowe dane, zgodne z celami i założeniami konkursu,
  3. złożoną w terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie,
  4. zawierającą wszystkie wymagane załączniki,
  5. zawierającą termin realizacji zgodny z terminem określonym w ogłoszeniu o konkursie,
  6. spełniającą warunki realizacji zadania, określone w pkt. IV.
 2. Konkurs zostanie unieważniony, jeżeli:
  1. nie złożono żadnej oferty,
  2. żadna ze złożonych ofert nie spełniała wymogów zawartych w pkt.VI.1.
 3. Przy dokonywaniu wyboru oferty będą stosowane następujące kryteria:
  1. możliwość realizacji zadania w oparciu o odpowiednią bazę materialną, sprzęt potrzebny do realizacji zadania, odpowiednie zasoby kadrowe oraz doświadczenie w realizacji zadania objętego konkursem,
  2. kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
  3. proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja będzie realizować zadania publiczne,
  4. udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego,
  5. wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,
  6. analiza i ocena realizacji przez organizacje zleconych zadań w latach poprzednich, biorąc pod uwagę rzetelność, terminowość oraz sposób rozliczenia się z otrzymanej dotacji (jeżeli zadanie było realizowane przez dany podmiot realizowane).
 4. Burmistrz Nowego Warpna powołał Komisję konkursową w celu opiniowania złożonych ofert na zasadach określonych w ustawie. Informacja o naborze na członków komisji zamieszczona była na stronie internetowej Gminy oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.
 5. Oferty oceniane będą pod względem formalnym (z użyciem określenia „spełnia”, „nie spełnia”) i pod względem merytorycznym, z uwzględnieniem pkt 1 oraz pkt 3.
 6. Z postępowania konkursowego dotyczącego wyboru ofert Komisja konkursowa sporządza protokół, w którym dokonuje oceny, przedstawia swoją opinię i proponuje wysokość dotacji.
 7. Decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmuje Burmistrz Nowego Warpna w formie zarządzenia.
 8. Każdy w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu, może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty.
 9. Od podjętej decyzji nie przysługuje odwołanie.
 10. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi niezwłocznie po wyborze oferty:
  1. w Biuletynie Informacji Publicznej,
  2. w siedzibie Urzędu Gminy Nowe Warpno w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń,
  3. na stronie internetowej Gminy Nowe Warpno.
 11. Umowa zostanie sporządzona bez zbędnej zwłoki po dokonaniu wybory ofert, jednak nie późnej niż w ciągu miesiąca od upływu terminu związania ofertą.
 12. Warunkiem koniecznym do zawarcia umowy jest posiadanie rachunku bankowego, na który przekazywana będzie dotacja na realizację zadania.

 

VII. Zrealizowane przez Gminę Nowe Warpno w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i związane z nimi koszty.

Koszt w roku 2011 wyniósł   9.900,00 złotych
Koszt w roku 2012 wynosił 55.834,00 złotych
Koszt w roku 2013 wynosił 16.804,00 złotych

 

Burmistrz Nowego Warpna
Władysław Kiraga

e-Urząd

elektroniczny samorząd

Nagrody i wyróżnienia

Kalendarz imprez

Galerie fotografii

Schonisko dla Zwierząt w Dobrej

Nasz Kanał TV

Facebook


Ochotnicza Straż Pożarna

Ochotnicza Straż Pożarna