Konkurs Plastyczny przedłużenie terminu

Magdalena Zagrodzka DODANO: 2014-05-06 14:54:07

Konkurs organizowany jest z okazji obchodów Dni Kultury Łowieckiej, 50-Lecia Koła Łowieckiego „Kania” w Szczecinie, 30-Lecia Odpustów Leśników w Trzebieży oraz 15-lecia istnienia Powiatu Polickiego, które odbędą się w dniu 01 czerwca 2014r.
w Trzebieży.

Organizatorzy konkursu:

- Powiat Policki,

- Komisja Kultury i Promocji Łowiectwa Zarządu Okręgowego Polskiego Związku   

   Łowieckiego w Szczecinie,

- Nadleśnictwo Trzebież,

- Koło Łowieckie „Kania” w Szczecinie.

Cele konkursu:

- popularyzacja wśród dzieci i młodzieży zagadnień związanych z przyrodą,

- zachęta dzieci i młodzieży do obserwacji dzikiej zwierzyny i pogłębiania wiedzy na   

  jej temat.

Konkurs prowadzony jest w szkołach podstawowych i gimnazjach na terenie Powiatu Polickiego oraz szkołach na terenie Powiatu Vorpommern-Greifswald.

Konkurs trwa od dnia 01 marca do 26 maja 2014 r.

 

Uczestnictwo w Konkursie

1.    Uczestnikiem konkursu może być każde dziecko oraz młodzież w wieku do 16 lat.     2.    Konkurs jest podzielony na trzy kategorie wiekowe:

a)    I kategoria – dzieci w wieku do 9 lat /klasy I-III szkoły podstawowej,

b)    II kategoria – dzieci w wieku od 10-12 lat /klasy IV-VI szkoły     

       podstawowej/,

c)    III kategoria – młodzież gimnazjalna w wieku 13-16lat.

 

                                                      

Zasady Konkursu

1.    Każdy uczestnik w ramach Konkursu wykona jedną pracę plastyczną,

2.    Uczestnik musi wykonać pracę samodzielnie,

3.    Praca powinna przedstawiać „Zwierzęta naszych lasów”,

4.    Praca może zostać wykonana dowolną techniką,

5.    Pracę należy wykonać w formacie A4 lub A3,

6.    Prace trójwymiarowe nie będą podlegały ocenie.

 

Prace prosimy przesyłać na adres: Koło Łowieckie „Kania”, ul. Kościuszki 13F, 72-020 Trzebież /tel. kontaktowy 726211961/ lub doręczać osobiście                    w nieprzekraczalnym terminie  do dnia 26.maja 2014 r. wraz z dopiskiem „Konkurs plastyczny „Zwierzęta naszych lasów”. 

Wraz z pracą należy podać: Imię i nazwisko, wiek, adres autora, telefon kontaktowy, nazwę szkoły oraz imię i nazwisko opiekuna szkolnego.  

    

W konkursie nie będą uwzględniane zgłoszenia nie spełniające warunków określonych w niniejszym regulaminie, w tym przypadku:

- przesłania prac po terminie,

- zgłoszenia kilku prac tego samego uczestnika,

- zgłoszenia pracy w innym formacie niż dopuszczony w regulaminie.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prace zniszczone, niewłaściwie zapakowane, niekompletne lub doręczone po terminie.

                         

Jury powołane przez organizatorów wybierze i nagrodzi autorów najlepszych prac     w poszczególnych kategoriach wiekowych oraz opiekunów szkolnych, których podopieczni nadeślą największą ilość prac do konkursu. Decyzje Jury są ostateczne. Autorzy najlepszych prac otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe. Nagrody nie podlegają zamianie na inne lub na ich równowartość pieniężną.

Ogłoszenie wyników Konkursu i wręczenie nagród nastąpi w dniu 01 czerwca 2014 r. podczas Dni Kultury Łowieckiej w Trzebieży.

 

Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoważne z wyrażeniem zgody na gromadzenie i przetwarzanie przez Organizatorów na potrzeby konkursu danych osobowych, zgodnie z Ustawą z dn. 29.09.1997 r. „O ochronie danych osobowych”                       (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz.926 z późn. zm.).

 

Udział w Konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem prawa przez przedstawiciela ustawowego dziecka (np. rodzic, opiekun) do nieodpłatnego wykorzystywania prac    w następujących polach eksploatacji:  druku w dowolnej liczbie publikacji
i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz innych innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania w ramach działań Organizatorów bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.

 

Wszystkie przesłane prace nie będą zwracane. Z chwila nadesłania prace przechodzą na własność Organizatorów, którzy przejmują autorskie prawa majątkowe do nadesłanych prac.

 

W przypadku gdy okaże się, że zdobywcą nagrody jest osoba, która nie spełnia warunków wskazanych w niniejszym regulaminie, osoba ta traci prawo do nagrody,   a w wypadku ujawnienia tego faktu po jej doręczeniu osoba ta będzie zobowiązana do jej zwrotu.

Organizator zastrzega sobie prawo zmian niniejszego regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny przy zastosowaniu odpowiednich form informacji                             i zawiadomień uczestników Konkursu.

W przypadku niemożności odebrania nagrody osobiście przez laureata Organizator dołoży wszelkich starań, aby Mu ją doręczyć.

e-Urząd

elektroniczny samorząd

Nagrody i wyróżnienia

Kalendarz imprez

Galerie fotografii

Schonisko dla Zwierząt w Dobrej

Nasz Kanał TV

Facebook


Ochotnicza Straż Pożarna

Ochotnicza Straż Pożarna