Utworzenie Centrum Informacji Turystycznej

Mirosław Tokarski DODANO: 2012-06-24 17:19:16

Gmina Nowe Warpno w okresie od 23.08.2011 roku do 30.03.2012 roku realizowała projekt nr WND-RPZP.06.01.02-32-001/10 pn. "Utworzenie punktu informacji turystycznej w pomieszczeniach wieży ratuszowej oraz zakup wyposażenia" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Osi priorytetowej 6 "Rozwój funkcji metropolitalnych", Działania 6.1 "Infrastruktura turystyczna na obszarze metropolitalnym", Poddziałania 6.1.2. "Regionalny system informacji turystycznej oraz rozwój produktów turystycznych na obszarze metropolitalnym".

Całkowita wartość projektu na podstawie zawartej w dniu 11 marca 2011 roku umowy o dofinansowanie wyniosła 626.496,84 zł, z czego Gmina Nowe Warpno pozyskała wsparcie ze środków Unii Europejskiej w wysokości 75% kosztów kwalifikowanych tj. 428.606,13 zł.

Celem bezpośrednim projektu było zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Nowe Warpno poprzez stworzenie systemu informacji turystycznej opartego na lokalnej i regionalnej ofercie turystycznej.

Inwestycję podzielono na dwa podstawowe elementy tj.:
- Etap I – powstanie Centrum Informacji Turystycznej w Nowym Warpnie – w ramach którego wykonano prace remontowe w wieży ratuszowej oraz zakupiono niezbędny sprzęt oraz wyposażenie.

- Etap II – utworzenie systemu informacji turystycznej na obszarze Gminy Nowe Warpno – w ramach którego zakupiono i zamontowano 5 sztuk infomatów turystycznych, zlokalizowanych w Nowym Warpnie (przy Ratuszu, w porcie żeglarskim oraz z w Podgrodziu na terenie przylegającym do ośrodka wypoczynkowego), w Brzózkach i Warnołęce (przy wejściu do świetlic wiejskich).

Powyżej zdjęcia zamontowanych infomatów przy świetlicy sołeckiej w Warnołęce, w ratuszu w Nowym Warpnie (tymczasowa lokalizacja na czas remontu pl. Zwycięstwa), przy świetlicy sołeckiej w Brzózkach oraz w porcie żeglarskim w Nowym Warpnie.

Po realizacji inwestycji, głównymi jej produktami są:

  1. nowopowstałe Centrum Informacji Turystycznej – 1 szt.
  2. udostępnione infomaty dla wszystkich zainteresowanych, w tym turystów – 5 szt.

Realizacja inwestycji pozwoliła na m.in.:

  • dostęp do informacji turystycznej na obszarze objętym projektem 24 h/dobę
  • skierowanie oferty turystycznej i kompleksową obsługę turystów zagranicznych
  • wykorzystanie powstałego CIT do koordynowania realizacji imprez promocyjnych
  • uruchomienie serwisu, za pośrednictwem którego będą przekazywane i gromadzone informacje zwrotne od turystów, uczestników imprez, wydarzeń, organizatorów itp.
  • prowadzenie internetowych ankiet odnośnie zaspokojenia potrzeb turystycznych i informacyjnych.

Za przygotowanie projektu, nadzór nad jego realizacją i rozliczenie odpowiadał Inżynier Kontraktu – firma Prozped Consulting Piotr Rozpędek.

Wykonawcą robót budowlanych była firma R.W.G Hutr – Usługi – Produkcja sp. z o.o., zaś dostawcą infomatów oraz wyposażenia Centrum Informacji Turystycznej – WEBICON Lesław Kryczałło.

e-Urząd

elektroniczny samorząd

Nagrody i wyróżnienia

Kalendarz imprez

Galerie fotografii

Schonisko dla Zwierząt w Dobrej

Nasz Kanał TV

Facebook


Ochotnicza Straż Pożarna

Ochotnicza Straż Pożarna