Ogłoszenie o otwartym konkurencyjnym naborze na stanowisko podinspektora ds. obsługi sekretariatu i kadr w Urzędzie Gminy w Nowym Warpnie

Krystian Lamparski DODANO: 2017-10-05 14:27:40

Nowe Warpno, dnia 05.10.2017 r.

BURMISTRZ NOWEGO WARPNA
OGŁASZA OTWARTY KONKURENCYJNY NABÓR
na wolne stanowisko urzędnicze
na stanowisko podinspektora ds. obsługi sekretariatu i kadr w Urzędzie Gminy w Nowym Warpnie

 

 

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz.902 t.j.) Burmistrz Nowego Warpna ogłasza otwarty konkurencyjny nabór na stanowisko podinspektora ds. obsługi sekretariatu i kadr w Urzędzie Gminy w Nowym Warpnie.

Liczba lub wymiar etatu: pełny etat.

 

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

1. Wymagania niezbędne:

a) obywatelstwo polskie lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo kraju należącego do Unii Europejskiej lub obywatelstwo innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych bądź przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
b) wykształcenie: średnie lub wyższe;
c) znajomość obsługi sekretariatu oraz zagadnień kadrowych;
d) bardzo dobra znajomość obsługi komputera;
e) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
f) niekaralność sądowa za przestępstwo popełnione umyślnie.

2. Wymagania dodatkowe:

a) wykształcenie w zakresie administracji samorządowej;
b) co najmniej 3-miesięczny staż pracy na podobnym stanowisku;
c) znajomość przepisów prawa związanego z problematyką na stanowisku pracy tj. ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego, Kodeks Pracy, ustawy: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, o dostępie do informacji publicznej, o ochronie informacji niejawnych, instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin;
d) samodzielność jak również umiejętność pracy w zespole;
e) komunikatywność, umiejętność prowadzenia rozmowy, w tym z trudnym klientem;
f) odporność na stres;
g) wysoka kultura osobista.

 

II. Zakres wykonywania zadań na stanowisku:

a) Prowadzenie obsługi sekretariatu;
b) Prowadzenie rejestru i ewidencji pół biwakowych i innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie;
c) Udzielanie zezwoleń i nadzór nad przeprowadzaniem zbiórek publicznych;
d) Prowadzenie ewidencji zezwoleń na sprzedaż alkoholu na terenie Gminy;
e) Przyjmowanie, wysyłanie i rozdzielanie korespondencji w Urzędzie Gminy oraz prowadzenie ich ewidencji;
f) Obsługa łącznic telefonicznych, faksu i prowadzenie dokumentacji w tym zakresie;
g) Prowadzenie ewidencji delegacji służbowych;
h) Prowadzenie ewidencji wyjść w godzinach pracy;
i) Prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej;
j) Prowadzenie dokumentacji kadrowej pracowników urzędu i jednostek organizacyjnych urzędu.

 

III. Wymagane dokumenty:

a) CV z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej podpisany odręcznie;
b) List motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do naboru podpisany własnoręcznie, zawierający numer telefonu kontaktowego;
c) Kserokopie dyplomów i świadectw potwierdzających wykształcenie kandydata;
d) Kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe;
e) Opinie, referencje;
f) Oświadczenie o niekaralności;
g) Kwestionariusz osobowy;
h) Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
i) Oświadczenie o stanie zdrowia potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na określonym stanowisku;
j) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postepowania rekrutacyjnego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych;

 

IV. Dodatkowe informacje:

1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Nowym Warpnie, pl. Zwycięstwa 1 lub pocztą na adres: Urząd Gminy w Nowym Warpnie, pl. Zwycięstwa 1, 72-022 Nowe Warpno w kopercie z dopiskiem "Nabór na stanowisko podinspektora ds. obsługi sekretariatu i kadr" w terminie od dnia 06.10.2017 r. do dnia 16.10.2017 r. do godz. 15:00. Wszelkich informacji udziela Sekretarz Gminy Nowe Warpno, pok nr 5, nr tel.: (91) 312 96 60 wew. 26.

2. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wskazanym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.

3. Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne i tym samym zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego zostanie ogłoszona na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta oraz w BIP Urzędu Gminy w Nowym Warpnie (www.bip.nowewarpno.pl).

4. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani pisemnie lub telefonicznie o terminie postępowania sprawdzającego.

5. Informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona w sposób wskazany w pkt 3.

6. Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego zostaną zwrócone kandydatom po zakończeniu procedury naboru.

7. Wymagane dokumenty: list motywacyjny i CV, powinny być opatrzone klauzulą:  "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą pracownikach samorządowych".

8. Stosunek pracy osoby wyłonionej w drodze naboru będzie zawarty na czas nieokreślony, poprzedzony trzy miesięcznym okresem próbnym.

9. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6 %.

10. Osoba podejmująca po raz pierwszy pracę w urzędzie i nie była wcześniej zatrudniona w innym urzędzie przez okres co najmniej 6 miesięcy będzie podlegała służbie przygotowawczej kończącej się egzaminem.

11. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.

 

Burmistrz Nowego Warpna
Władysław Kiraga

 

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY

e-Urząd

elektroniczny samorząd

Nagrody i wyróżnienia

Kalendarz imprez

Galerie fotografii

Schonisko dla Zwierząt w Dobrej

Nasz Kanał TV

Facebook


Ochotnicza Straż Pożarna

Ochotnicza Straż Pożarna