Ogłoszenie o naborze na kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowym Warpnie

Krystian Lamparski DODANO: 2019-01-28 12:04:13

Burmistrz Nowego Warpna
ogłasza otwarty konkurencyjny nabór na stanowisko
Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowym Warpnie

 

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. 1260 ze zm.) Burmistrz Nowego Warpna ogłasza otwarty konkurencyjny nabór na stanowisko Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowym Warpnie

 

1. Nazwa i adres jednostki:

Zakład Gospodarki Komunalnej w Nowym Warpnie, ul. Kościuszki 47a, 72-022 Nowe Warpno, tel. (91) 3129641.

 

2. Określenie stanowiska urzędniczego i wymiaru czasu pracy:

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej - pełny etat.

 

3. Wymagania niezbędne (formalne) wobec kandydata:

 1. jest obywatelem polskim,
 2. posiada wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym
 3. posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,
 4. posiada co najmniej 5 letni staż pracy,
 5. doświadczenie w kierowaniu zespołem,
 6. znajomość przepisów  w zakresie:
 7. finansów publicznych,
 8. zamówień publicznych,
 9. regulujących zagadnienia  związane z przedmiotem działania zakładu,
 10. posiada umiejętność obsługi komputera (środowisko Windows, Office, Internet, poczta elektroniczna),
 11. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 

Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność planowania i organizacji pracy zespołowej wykształcenie  preferowane- kierunek: zarzadzanie zasobami ludzkimi,  
 • zdolności organizacyjne i menedżerskie,
 • kreatywność,     
 • umiejętność analizy sprawy i dokonania jej oceny,
 • kultura osobista,
 • samodzielność, komunikatywność, sumienność, punktualność,
 • doświadczenie zawodowe w zakresie  kierowania zespołem –minimum 3 lata,
 • posiadanie prawa jazdy kat. B.

 

4. Zakres podstawowych obowiązków na stanowisku:

 • kierowanie bieżącą działalnością Zakładu Gospodarki Komunalnej, działanie w jego imieniu i reprezentowanie na zewnątrz,
 • organizowanie pracy oraz rozliczanie  wykonania zadań,
 • pełnienie funkcji pracodawcy, wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy, prowadzenie polityki kadrowej Zakładu
 • prawidłowe gospodarowanie majątkiem Zakładu w porozumieniu z Burmistrzem,
 • ustalanie wewnętrznych dokumentów związanych z funkcjonowaniem Zakładu,
 • zapewnienie przestrzegania w Zakładzie prawa, porządku i dyscypliny pracy,
 • przygotowywanie projektów uchwał rady gminy związanych z funkcjonowaniem Zakładu,
 • przestrzeganie zasad gospodarki finansowej,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych i innych Zakładu zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • nadzór nad realizacją zadań Zakładu określonych w Statucie Zakładu.

Informacja o warunkach pracy:

Pełny wymiar czasu pracy, przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy. Umowa o pracę zawierana będzie w trybie oraz na zasadach określonych przepisami ustawy o pracownikach samorządowych i Kodeksu pracy. Miejsce pracy Zakład Gospodarki Komunalnej w Nowym Warpnie ul. Kościuszki 47a, praca przy monitorze przeciętnie powyżej 4 godzin dziennie. Stosunek pracy osoby wyłonionej w drodze naboru będzie zawarty na trzy miesięczny okres próbny i zostanie zawarty z dniem 1 marca 2019 r. Po okresie próbnym przewiduje się zawarcie umowy na czas nieokreślony.

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Nowym Warpnie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia był niższy niż 6 %.

 

5. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys z opisem pracy zawodowej, wraz z kopiami dokumentów, potwierdzających informację o przebiegu pracy zawodowej,
 2. kwestionariusz osobowy (dostępny w sekretariacie urzędu gminy lub w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Nowe Warpno: https://bip.nowewarpno.pl),
 3. kopie dyplomów oraz zaświadczeń o posiadanych kwalifikacjach oraz innych dokumentów, które mogą mieć znacznie przy rozpatrywaniu oferty,
 4. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym, sporządzone przez lekarza uprawnionego do jego wystawienia,
 5. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
 6. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 7. list motywacyjny,
 8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko kierownicze.

 

6. Składanie ofert:

 • oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „NABÓR NA STANOWISKO DYREKTORA ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNLANEJ W NOWYM WARPNIE” w Sekretariacie Urzędu Gminy Nowe Warpno, tel. (91) 3129660, koperta powinna być opatrzona danymi kontaktowymi osoby składającej ofertę.
 • termin składania ofert upływa w dniu 08.02.2019 r. o godz. 12:00
 • konkurs przeprowadzi Komisja powołana przez Burmistrza Nowego Warpna.
 • komisja rozpatrzy złożone oferty pod względem spełniania wymagań formalnych w dniu 08.02.2019 godzina 13:00
 • rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami z udziałem Burmistrza Nowego Warpna, których oferty spełniają wymogi formalne odbędą się niezwłocznie w terminach wyznaczonych przez Ogłaszającego Konkurs, przekazanych zainteresowanym drogą telefoniczną. Informacje o kandydatach, którzy się zgłosili do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu o naborze.

Po zakończonym procesie rekrutacyjnym, wszelkie oryginalne dokumenty złożone przez kandydatów zostaną na ich wniosek zwrócone z pozostawieniem w Urzędzie kserokopii. Urząd Gminy nie zawraca dokumentów aplikacyjnych będącymi kopiami, pozostaną one w urzędzie, jako dokumentacja przeprowadzonego konkursu.

 

7. Informacja dotycząca pozyskiwania danych osobowych kandydata:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych Burmistrz Nowego Warpna
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - e-mail: bkaniuk@proinpektor.pl,
  Telefon: 608 442 652
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia naboru i zawarcia umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat / w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora (dane przetwarzane są do momentu ustania przewarzania),
 5. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.

 

Nowe Warpno, dnia 28 stycznia 2019 r.

 

Burmistrz Nowego Warpna
Jarosław Burba

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY
OŚWIADCZENIA

e-Urząd

elektroniczny samorząd

Nagrody i wyróżnienia

Kalendarz imprez

Galerie fotografii

Schonisko dla Zwierząt w Dobrej

Nasz Kanał TV

Facebook


Ochotnicza Straż Pożarna

Ochotnicza Straż Pożarna