Obwieszczenie Burmistrza Nowego Warpna o przystąpieniu do konsultacji społecznych Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Nowe Warpno na lata 2018-2021 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2022-2025

Krystian Lamparski DODANO: 2019-02-06 15:41:25

Nowe Warpno, dnia 06.02.2019 r.

 

OBWIESZCZENIE
O PRZYSTĄPIENIU DO KONSULTACJI SPOŁECZNYCH  PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY NOWE WARPNO NA LATA 2018-2021 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY NA LATA 2022 - 2025.

 

Na podstawie art. 39 ust.1 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) w dniach od 06 lutego 2019 roku do 27 lutego 2019 roku  odbędą się konsultacje Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Nowe Warpno na lata 2018-2021 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2022 - 2025. Sporządzany dokument należy traktować, jako wypełnienie obowiązku wynikającego z ustawy Prawo ochrony środowiska, która zobowiązuje samorządy do odnoszenia do celów i niezbędnych działań określonych w Programie do aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej oraz stanu środowiska.

Stan docelowy w tym zakresie nakreśla polityka ochrony środowiska. Polityka ochrony środowiska zgodnie z art. 13 ustawy prawo ochrony środowiska to zespół działań mających na celu stworzenie warunków niezbędnych do realizacji ochrony środowiska. Zgodnie z Prawem Ochrony Środowiska – art. 14 polityka ochrony środowiska powinna być prowadzona nam podstawie strategii rozwoju, programów i dokumentów programowych wyszczególnionych w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz.U. 2017, poz. 1376), oraz za pomocą wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska. Dlatego też „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Nowe Warpno na lata 2018-2021 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2022 - 2025” powinien być spójny z strategiami i programami strategicznymi obowiązującymi na terenie województwa, powiatu,  ale też z programami wyższego rzędu. Kierując się potrzebą utrzymania kompatybilności niniejszego programu z programami wyższego rzędu, w dokumencie tym zostały przyjęte cele środowiskowe usystematyzowane według priorytetów wyznaczonych w „Programie Ochrony Środowiska dla Województwa Zachodniopomorskiego”  i w „Programie Ochrony Środowiska dla Powiatu Polickiego”.

Wszyscy zainteresowani mają możliwość zapoznania się z treścią w/w „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Nowe Warpno  na lata 2018-2021 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2022-2025” w siedzibie tut. Urzędu. 

Uwagi i wnioski do przedłożonego dokumentu należy składać w sposób określony w ustawie w terminie od 06 lutego 2019 roku do 27 lutego 2019 roku. Uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu pozostawione zostaną bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest  Burmistrz Nowego Warpna.

Zgodnie z art. 40. ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.)  uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

  1. w formie pisemnej,
  2. ustnie do protokołu,
  3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania  ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia  18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.

Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu.

Wnioski do uwzględnienia w Projekcie Programu należy składać na miejscu, przesłać listownie lub pocztą elektroniczną w terminie do dnia 27 lutego 2019 r., na adres:

Urząd Gminy Nowe Warpno
pl. Zwycięstwa 1
72-022 Nowe Warpno
Adres email: urzad@nowewarpno.pl

W godzinach urzędowania:

  • poniedziałki w godz. 8:00 - 16:00
  • pozostałe dni robocze w godz. 7:30 - 15:30

oraz na stronie Urzędu Gminy Nowe Warpno  (https://www.nowewarpno.pl/) i w Biuletynie Informacji Publicznej (https://bip.nowewarpno.pl/).

 

PROJEKT PROGRAMU

e-Urząd

elektroniczny samorząd

Nagrody i wyróżnienia

Kalendarz imprez

Galerie fotografii

Schonisko dla Zwierząt w Dobrej

Nasz Kanał TV

Facebook


Ochotnicza Straż Pożarna

Ochotnicza Straż Pożarna