Regulamin rekrutacji dzieci do Przedszkola Złota Rybka w Nowym Warpnie

Mirosław Tokarski DODANO: 2012-06-27 09:17:07

& 1

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity z 2004r., Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz.2572);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20lutego 2004r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz.U. z 2004r. Nr 26, poz. 232)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001r. Nr61, poz 624 z póź. zm.)
 • Statut Przedszkola Złota Rybka w Nowym Warpnie

& 2

 1. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku 3-6 lat, w wyjątkowych sytuacjach dzieci 2,5 letnie oraz dzieci, którym odroczono obowiązek szkolny do ukończenia 10 roku życia.
 2. Przyjmowanie dzieci do przedszkola rozpoczyna się na podstawie Karty Zgłoszenia Dziecka do Przedszkola, którą należy pobrać w placówce wypełnić i zwrócić w przedszkolu.
 3. Nabór prowadzi się zgodnie z poniższym harmonogramem:
  • od 1 marca do 15 kwietnia - wydawanie i przyjmowanie kart zgłoszenia do przedszkola;
  • do 20 kwietnia - rozpatrywanie złożonych kart przez Komisję Kwalifikacyjną;
  • 22 kwietnia do godziny 14.00 - wywieszenie na tablicy informacyjnej przedszkola imiennej listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych oraz listy rezerwowej;
  • Do 30 kwietnia - składanie odwołań do dyrektora przedszkola;
 4. W przypadku mniejszej liczby zgłoszonych dzieci niż liczba miejsc w przedszkolu, przyjęć dzieci dokonuje Dyrektor Przedszkola;
 5. W sytuacji, kiedy liczba dzieci zgłoszonych w czasie rekrutacji jest większa od liczby miejsc w przedszkolu, Dyrektor Przedszkola powołuje Komisję Kwalifikacyjną, w skład której wchodzą:
  • Dyrektor Przedszkola -przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej,
  • jeden przedstawiciel Rady Rodziców,
  • jeden przedstawiciel Rady Pedagogicznej;
 6. Komisja Kwalifikacyjna, przyjmując dzieci do Przedszkola kieruje się kryteriami określonymi w prawie oświatowym:
  • do przedszkola w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci w wieku 6 lat odbywające obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne;
  • dzieci pięcioletnie odbywające roczne przygotowanie przedszkolne;
  • dzieci matek lub ojców samotnie je wychowujący
  • dzieci matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do samodzielnej egzystencji;
  • dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych;
  • oraz innymi niżej wymienionymi kryteriami: dzieci uczęszczające do przedszkola w poprzednim roku szkolnym oraz ich rodzeństwo; dzieci obojga rodziców pracujących;

& 3

Komisja Kwalifikacyjna może nie zakwalifikować dzieci, których rodzice systematycznie zalegali z terminową opłatą za przedszkole, sporadycznie przebywały w przedszkolu z niewyjaśnionych przyczyn oraz dezorganizowali pracę placówki w poprzednich latach poprzez częste, nieuzasadnione przyprowadzanie i odbieranie dzieci z przedszkola niezgodnie z dziennym, rozkładem dnia w przedszkolu.

4

Tryb postępowania Komisji Kwalifikacyjnej:

 • posiedzenie komisji odbywa się na terenie przedszkola w terminie wyznaczonym przez Przewodniczącego
 • komisja rozpatruje karty zgłoszeń dziecka do przedszkola zgodnie z kryteriami ujętymi w pkt 5 &2 niniejszego regulaminu
 • w sprawach spornych decydujący głos ma przewodniczący
 • komisja przygotowuje protokół podsumowujący posiedzenie oraz listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

& 5

 1. W przypadku nie przyjęcia dziecka do przedszkola rodzice/prawni opiekunowie/ mogą złożyć pisemne odwołanie do Dyrektora Przedszkola w terminie do 30 kwietnia 2011r.
 2. Dyrektor rozpatruje złożone odwołanie i przesyła zainteresowanym rodzicom pisemną odpowiedź z uzasadnieniem w terminie 14 dni od dnia złożenia odwołania. Decyzja Dyrektora jest ostateczna.

& 6

O przyjmowaniu dzieci w ciągu roku szkolnego, kiedy są wolne miejsca decyduje Dyrektor Przedszkola, biorąc pod uwagę kryteria zapisane w niniejszym regulaminie.

& 7

 1. Niniejszy regulamin podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej dla rodziców
 2. Powyższy regulamin obowiązuje od dnia 1 marca 2011 roku.

& 8

Wykaz dokumentacji

 • Protokół z posiedzenia Komisji Kwalifikacyjnej
 • Lista dzieci przyjętych do przedszkola
 • Lista dzieci nie przyjętych do przedszkola
 • Lista rezerwowa dzieci oczekujących na przyjęcie do przedszkola
 • Druk Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola

e-Urząd

elektroniczny samorząd

Nagrody i wyróżnienia

Kalendarz imprez

Galerie fotografii

Schonisko dla Zwierząt w Dobrej

Nasz Kanał TV

Facebook


Ochotnicza Straż Pożarna

Ochotnicza Straż Pożarna