Statut Przedszkola

Mirosław Tokarski DODANO: 2012-06-27 09:58:40

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Przedszkole ZŁOTA RYBKA w Nowym Warpnie jest Przedszkolem Publicznym.
 2. Siedziba przedszkola znajduje się w Nowym Warpnie ul. Kościuszki 47
 3. Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Nowe Warpno. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Zachodniopomorski Kurator Oświaty.
 4. Ustalona nazwa używana przez przedszkole brzmi:

  PRZEDSZKOLE ZŁOTA RYBKA W NOWYM WARPNIE
  72-022 NOWE WARPNO
  UL. KOŚCIUSZKI 47
  Tel. 91 31 29 668
  Regon 000262154
  NIP 851-27-72-170

 5. Przedszkole może posiadać sztandar, godło oraz ceremoniał.

§ 2

 1. Adres poczty elektronicznej przedszkola: przedszkolenw@o2.pl

§ 3

Przedszkole działa na podstawie:

 1. art. 60 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95, poz. 425 z późn. zmianami)
 2. załącznika nr1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół ( Dz. U. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.).
 3. art. 20 ust.2 i 25 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. . Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)
 4. załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z dnia 15 stycznia 2009 r. Nr 4, poz. 17)
 5. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizowania pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 228, poz. 1487)
 6. Konwencji Praw Dziecka

§ 4

 1. Przedszkole funkcjonuje cały rok z wyjątkiem przerw wakacyjnych.
 2. Przerwa wakacyjna ustalana jest przez organ prowadzący na wniosek dyrektora.
 3. Przedszkole pracuje od poniedziałku do piątku. Dzienny czas pracy przedszkola ustalony jest z organem prowadzącym na wniosek dyrektora, rady pedagogicznej z uwzględnieniem potrzeb środowiska.
 4. Okazjonalne spotkania typu: festyny, imprezy sportowe i inne mogą być organizowane na terenie placówki w dni wolne od pracy.
 5. Z powodu niskiej frekwencji dzieci w okresie ferii i przerw świątecznych oraz choroby nauczycieli bądź też dyżuru wakacyjnego istnieje możliwość organizowania zajęć w oddziałach łączonych.

§ 5

 1. Przedszkole jest jednostką budżetową, której działalność finansowana jest przez:
  1. Gminę Nowe Warpno,
  2. rodziców, w formie opłat stałych za pobyt dziecka w przedszkolu.
 2. Przedszkole może otrzymać darowizny, które ewidencjonowane są zgodnie z przepisami o gospodarce finansowej.
 3. Przedszkole może gromadzić fundusze z dodatkowych źródeł, których gospodarowanie określają odrębne przepisy.
 4. Przedszkole może prowadzić działalność gospodarczą.

§ 6

 1. Świadczenia udzielane przez przedszkole są nieodpłatne w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, określonej przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. Czas przeznaczony na realizację podstawy programowej ustala się nie mniej niż na 5 godz. dziennie.
 2. Wysokość opłaty stałej za świadczenia z zakresów wychowania i nauczania wykraczające poza podstawę wychowania przedszkolnego ustala organ prowadzący placówkę, w porozumieniu z dyrektorem przedszkola.Odpłatność za przedszkole dokonuje się do dnia 15 każdego miesiąca. Od dnia 16-tego każdego miesiąca nalicza się odsetki w wysokości ustawowej.
 3. Wysokość opłaty stałej ustala Rada Miejska w Nowym Warpnie stosownymi uchwałami. Opłata stała za przedszkole nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka. Wyjątek stanowi pobyt dziecka w sanatorium, szpitalu, wypis dziecka z przedszkola.
 4. Przedszkole zapewnia odpłatnie wyżywienie dla dzieci.
 5. Zasady odpłatności za korzystanie z wyżywienia dzieci i pracowników ustala dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym w wydanym , odrębnie na każdy rok szkolny zarządzeniem.
 6. W przedszkolu istnieje możliwość korzystania z jednego, dwóch, trzech posiłków.
 7. W przypadku nieobecności dziecka przedszkole zwraca dzienną stawkę żywieniową pomnożoną przez liczbę dni nieobecnych poprzez dokonanie odpisu. Kolejna opłata za wyżywienie jest pomniejszona o wysokość odpisu.
 8. Z wyżywienia mogą korzystać pracownicy przedszkola wnosząc opłaty w wysokości ustalonej stawki określonej zarządzeniem dyrektora.
 9. Przedszkole na życzenie rodziców może organizować naukę religii. Na pierwszym zebraniu organizacyjnym rodzice podejmują decyzję o uczestnictwie dziecka w zajęciach religii. Dzieci, które nie uczestniczą w zajęciach religii w żaden sposób nie mogą być dyskryminowane. Dzieci nie uczęszczające na religię mają zapewnioną opiekę nauczyciela. Organizacja nauki religii odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przebieg zajęć dokumentuje się w dzienniku zajęć grupy.
 10. Dzieci mogą uczestniczyć w zajęciach dodatkowych (zajęcia muzyczne, język angielski itp.)
 11. Zajęcia dodatkowe finansowane są w całości przez rodziców.
 12. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności zajęć umuzykalniających, nauki języka obcego, nauki religii jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi około 15 minut dla dzieci 3-4 letnich, a około 30 minut dla dzieci 5-6 letnich. Może być przedłużony w miarę potrzeb i możliwości dzieci.
 13. Organizacja, terminy oraz rodzaje zajęć dodatkowych ustalane są przez dyrektora placówki.
 14. Sposób dokumentowania tych zajęć określają stosowne przepisy.

ROZDZIAŁ II

Cele i zadania przedszkola

§ 7

 1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności na podstawie programowej wychowania przedszkolnego, koncentrując się na:
  1. na wspomaganiu rozwoju i wczesnej edukacji dzieci od 3 roku życia do rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej szkoły podstawowej,
  2. wspomaganiu indywidualnego rozwoju dziecka, udzielaniu dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
  3. umożliwianiu dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,
  4. sprawowaniu opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości przedszkola,
  5. współdziałaniu z rodziną poprzez wspomaganie rodziny w wychowaniu dzieci i przygotowania ich do nauki szkolnej.
 2. Wynikające z powyższych celów zadania przedszkole realizuje w ramach następujących obszarów edukacyjnych:
  1. zapewnienie opieki i wspomaganie rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku,
  2. uwzględnienie indywidualnych potrzeb dziecka, troska o zapewnienie równych szans, umacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu,
  3. stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności, dążenia do osiągania celów, podejmowania odpowiedzialności za siebie i za najbliższe otoczenie,
  4. rozwijanie wrażliwości moralnej,
  5. kształtowanie umiejętności obserwacji, ułatwianie rozumienia zjawisk zachodzących w dostępnym doświadczeniu dziecka otoczeniu przyrodniczym, kulturalnym i technicznym,
  6. rozbudzanie ciekawości poznawczej, zachęcanie do aktywności badawczej i wyrażania własnych myśli i przeżyć,
  7. rozwijanie wrażliwości estetycznej, tworzenie warunków do rozwoju wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej,
  8. zapewnienie warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego, bezpiecznego postępowania i zachowań prozdrowotnych,
  9. tworzenie warunków umożliwiających dziecku zdobycie umiejętności intelektualnych i społecznych ułatwiających adaptację do warunków szkolnych.

§ 8

 1. Przedszkole udziela i organizuje pomoc psychologiczno- pedagogiczną powołując zespół do spraw pomocy psychologiczno pedagogicznej.
 2. Do zadań nauczycieli i specjalistów tworzących zespół należy w szczególności:
  1. rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci, w tym predyspozycji i uzdolnień,
  2. określanie form i sposobów udzielania dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do dokonanego rozpoznania,
  3. dokonywanie okresowej oceny efektywności pomocy udzielanej dzieciom, w tym efektywności prowadzonych zajęć specjalistycznych, rewalidacyjnych, resocjalizacyjnych i innych zajęć, stosownie do potrzeb,
  4. przedstawianie wniosków i zaleceń do dalszej pracy
  5. opracowanie i wdrażanie indywidualnych programów- edukacyjno- terapeutycznych dla dzieci niepełnosprawnych,
  6. opracowanie i wdrażanie planów działań wspierających dzieci, mających opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej
  7. podejmowanie działań wychowawczych i opiekuńczych, w tym rozwiązywanie problemów wychowawczych,
  8. organizowanie, koordynowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno- pedagogicznej dla wychowanków, ich rodziców i nauczycieli,
  9. podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych wobec wychowanków, rodziców i nauczycieli,
  10. wspieranie rodziców w innych działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dzieci,
  11. współpracowanie z instytucjami wspierającymi planowanie i realizację zadań z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej

& 9

 1. Celem wychowania przedszkolnego, zgodnie z podstawą programową jest wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka, zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym.
 2. Praca wychowawczo - dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego, wybrane programy wychowania przedszkolnego oraz programy autorskie dopuszczone decyzją dyrektora przedszkola.
 3. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.
 4. Czas trwania zajęć dydaktyczno - wychowawczych z dziećmi powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić od 15 do 30 minut. Może być przedłużony w miarę potrzeb i możliwości dzieci.

& 10

 1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności:
  1. zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola,
  2. podczas pobytu dzieci w ogrodzie, zajęcia i zabawy odbywają się na wyznaczonym terenie
  3. Regulamin Korzystania z Placu Zabaw jest umieszczony w widocznym miejscu.
  4. w trakcie zajęć poza terenem przedszkola dzieciom zapewnia się opiekę nauczycielki oraz dodatkowo osoby dorosłej na każde 15 dzieci. Dopuszcza się udział rodziców , jako pomoc wspierającą nauczyciela.
  5. w zależności od sytuacji dyrektor zarządzeniem będzie określać warunki zapewniające bezpieczeństwo dzieci,
  6. wycieczki poza teren Gminy Nowe Warpno regulują odrębne przepisy,
  7. dopuszcza się możliwość wyjścia nauczyciela do telefonu, załatwienia potrzeby fizjologicznej i innych nagłych spraw, do momentu powrotu nauczyciela dzieci pozostają pod opieką woźnej wyznaczonej przez nauczyciela,
  8. w sytuacjach zagrożenia dziecka, niezwłocznie powiadamiane jest pogotowie ratunkowe oraz rodzice lub prawni opiekunowie dziecka.
  9. w czasie pobytu w przedszkolu, nauczyciel lub inny pracownik nie może podawać dziecku żadnych leków

§ 11

 1. Dyrektor przedszkola powierza każdy oddział jednej lub dwóm nauczycielkom pracującym w układzie godzin, zatwierdzonym w arkuszu organizacyjnym. W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się zmiany.
 2. W miarę możliwości organizacyjnych, dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności wskazane jest, aby przynajmniej jedna z nauczycielek prowadziła swój oddział przez wszystkie lata pobytu dzieci w przedszkolu. W zależności od sytuacji taką możliwość można stworzyć również pracownikom obsługi.
 3. Rada Rodziców ma możliwość wyrażania opinii na temat doboru nauczyciela w oddziale.

§ 12

 1. W sprawowaniu opieki nad wychowankami konieczne jest przestrzeganie przez rodziców i opiekunów obowiązku osobistego przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola.
 2. Dzieci mogą być również odbierane przez inne osoby dorosłe, upoważnione przez rodziców bądź opiekunów na piśmie, w sytuacjach wyjątkowych dopuszcza się możliwość telefonicznego upoważnienia. Upoważnienie powinno zawierać informację dotyczącą imienia i nazwiska, nr dowodu osobistego.
 3. Osoba odbierająca dziecko nie może być pod wpływem alkoholu.
 4. Dzieci dojeżdżające do przedszkola są przyprowadzane i odprowadzane przez pracownika przedszkola do wyznaczonego środka transportu.
 5. W przedszkolu w ramach ćwiczeń przeciwpożarowych mogą być przeprowadzone akcje ewakuacyjne w celu sprawnego i szybkiego opuszczenia zagrożonego budynku. Szczegółowe zasady postępowania zawarte są w Instrukcji Postępowania Przeciwpożarowego.

ROZDZIAŁ III

Organy przedszkola

§ 13

 1. Organami przedszkola są:
  1. dyrektor przedszkola,
  2. Rada Pedagogiczna,
  3. Rada Rodziców.
 2. Rada Pedagogiczna uchwala regulamin swojej działalności / zał. Nr 1 /.
 3. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności / zał. Nr 2 /.
 4. Regulaminy działalności Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa i niniejszym statutem.

& 14

 1. Dyrektor kieruje przedszkolem, organizuje proces opiekuńczo ? wychowawczo ? dydaktyczny, przewodniczy Radzie Pedagogicznej, sprawuje nadzór nad działalnością przedszkola.
 2. Dyrektor jest pracodawcą w rozumieniu Kodeksu Pracy dla osób zatrudnionych w przedszkolu.
 3. Dyrektor odpowiada, w stosunku do nauczycieli, za wszystkie zadania wynikające z Karty Nauczyciela.
 4. Szczegółowy zakres zadań dyrektora określa Ustawa o systemie oświaty.

§ 15

 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola.
 2. Kompetencje i obowiązki Rady Pedagogicznej wynikają z Ustawy o systemie oświaty i Regulaminu Rady Pedagogicznej, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego statutu

§ 16

 1. Rada Rodziców Przedszkola reprezentuje ogół rodziców, wychowanków przedszkola.
 2. Rada Rodziców uczestniczy w rozwiązywaniu wszystkich problemów placówki, zgodnie z kompetencjami wynikającymi z ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty oraz rozporządzeń wykonawczych do ustawy.
 3. Rada Rodziców liczy tylu członków, ile jest oddziałów w przedszkolu.
 4. Jeżeli w przedszkolu funkcjonują tylko dwa oddziały w skład Rady Rodziców wchodzi po dwóch przedstawicieli rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców wychowanków danego oddziału.
 5. Wewnętrzną strukturę Rady Rodziców,tryb jej pracy oraz szczegółowy sposób przeprowadzania wyborów określa Regulamin Rady Rodziców, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego statutu.

§ 17

 1. Organy Przedszkola zobowiązane są do współpracy, do dbania o dobry klimat Przedszkola, współdziałania na zasadach partnerstwa i uczestniczenia w tworzeniu właściwych warunków do rozwoju dzieci.
 2. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor przedszkola, który zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji oraz umożliwia bieżącą wymianę informacji.
 3. Wszystkie spory między organami przedszkola rozstrzyga dyrektor placówki w porozumieniu z organem prowadzącym bądź nadzorującym.
 4. Szczegółowy zakres kompetencji Rady Rodziców określa Ustawa o systemie oświaty.

ROZDZIAŁ IV

Organizacja przedszkola

& 18

 1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych z organem prowadzącym.
 2. Arkusz organizacji przedszkola opracowuje dyrektor przedszkola do dnia 30 kwietnia każdego roku i przedstawia do zatwierdzenia przez organ prowadzący.
 3. W arkuszu organizacji przedszkola określa się: liczbę oddziałów, liczbę dzieci, liczbę pracowników przedszkola z podziałem na pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, oraz ogólną tygodniową i roczną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący
 4. Arkusz organizacji przedszkola, zaopiniowany przez radę pedagogiczną zatwierdza organ prowadzący przedszkole.
 5. W przedszkolu mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i inne organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej przedszkola.
 6. Podjęcie działalności w przedszkolu przez stowarzyszenia lub inne organizacje wymaga zgody dyrektora przedszkola wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Rodziców.
 7. Przedszkole jest dwuoddziałowe. Struktura organizacyjna może ulec zmianie w zależności od potrzeb i ilości dzieci.
 8. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci w zbliżonym wieku. Zasady doboru dzieci mogą być rozszerzone np. według potrzeb, zainteresowań, łączenia rodzeństwa, koleżeństwa itp.
 9. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25 wychowanków.
 10. Liczba miejsc organizacyjnych w przedszkolu wynosi 50.
 11. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat, w szczególnie zasadnionych przypadkach, do przedszkola może uczęszczać dziecko, które ukończyło 2,5 roku życia.
 12. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej z uwzględnieniem przepisów w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych placówkach.
 13. Ramowy rozkład dnia określa: czas przyprowadzania oraz odbierania dzieci, godziny posiłków, czas realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego dla każdego oddziału.
 14. Realizowany w przedszkolu program lub programy wychowania przedszkolnego, zawierające treści podstawy programowej dopuszcza do użytku dyrektor przedszkola.
 15. Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada odpowiednie pomieszczenia, a ponadto teren przedszkolny z wyposażeniem.
 16. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych, organizowany jest jak najdłuższy pobyt dzieci w ogrodzie.

§ 19

 1. Przedszkole przeprowadza rekrutację dzieci, która odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami i wewnętrzną procedurą, która nie może być sprzeczna z obowiązującymi przepisami oświatowymi.
 2. Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola zainteresowani rodzice składają do dnia 15 kwietnia w sekretariacie przedszkola.
 3. Rodzice mają obowiązek umieścić w karcie informacje dotyczące wszelkich niedyspozycji zdrowotnych dziecka.
 4. Wniosek jest rozpatrywany, jeżeli:
  1. jest złożony we właściwym terminie (dotyczy to również dzieci już uczęszczających do przedszkola)
  2. wnioskodawca nie zalega z opłatami za usługi świadczone przez przedszkole Złota Rybka w Nowym Warpnie
 5. W przypadku przyjęcia wszystkich zgłoszonych dzieci rekrutacji dokonuje dyrektor przedszkola.
 6. W przypadku kiedy liczba wniosków przewyższa liczbę miejsc w przedszkolu rekrutację przeprowadza Komisja Rekrutacyjna, w której skład wchodzą : dyrektor przedszkola oraz po jednym przedstawicielu rady pedagogiczne ji rady rodziców.
 7. Do przedszkola w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci:
  1. 6- letnie
  2. 5- letnie
  3. matek lub ojców samotnie wychowujących dziecko
  4. matek lub ojców wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności
  5. dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych
 8. W przypadku istnienia wolnych miejsc w przedszkolu, dopuszcza się możliwość przyjęć dzieci w ciągu roku szkolnego.
 9. Osoby nie będące obywatelami polskimi są przyjmowane do przedszkola na warunkach w trybie dotyczącym obywateli polskich.

§ 20

 1. Dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola zgodnie z obowiązującą procedurą w następujących przypadkach:
  1. systematycznego zalegania z odpłatnością za przedszkole,
  2. nie uiszczanie opłat za pobyt dziecka w przedszkolu przez jeden miesiąc,
  3. kiedy dziecko nie uczęszcza do przedszkola przez jeden miesiąc z niewyjaśnionych przyczyn,
 2. Skreślenie z listy wychowanków nie dotyczy dzieci odbywających roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne.

ROZDZIAŁ V

Wychowankowie przedszkola

§ 21

 1. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat.
 2. Dzieci 6 i 5 ? letnie realizują roczne przygotowanie przedszkolne do podjęcia nauki w klasie pierwszej. Dziecko, któremu odroczono realizację obowiązku szkolnego, może uczęszczać do przedszkola nie dłużej niż do końca roku szkolnego, w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 10 lat. Decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor szkoły podstawowej, w której obwodzie dziecko mieszka, po zasięgnięciu opinii Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej.
 3. Wychowankowie są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 4. Opłatę z tytułu ubezpieczenia dziecka uiszczają rodzice bądź opiekunowie na początku roku szkolnego.
 5. Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności do:
  1. właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo - wychowawczo - dydaktycznego, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
  2. szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania,
  3. prawo do zabawy, nauki i odpoczynku,
  4. ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej,
  5. poszanowania jego godności osobistej,
  6. poszanowania własności,
  7. akceptacji jego osoby,
  8. prawo do błędu.
 6. Wychowanek w przedszkolu ma obowiązek:
  1. zachowywać się zgodnie z obowiązującymi i przyjętymi wartościami i normami,
  2. przestrzegać regulaminu grupy, ustalonego w każdej z grup przez nauczyciela i dzieci na początku roku szkolnego,
  3. nie oddalać się od grupy, zgłaszać nauczycielce skaleczenia i dolegliwości oraz złe samopoczucie,
  4. wykazywać skłonności do samoobsługi,
  5. korzystać z zabawek i pomocy dydaktycznych w sposób , który nie powoduje ich niszczenia,
  6. współdziałać z nauczycielką podczas prac na rzecz przedszkola,
  7. zachowywać zasady bezpieczeństwa podczas zabawy,

ROZDZIAŁ VI

Rodzice

§ 22

 1. Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:
  1. zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce,
  2. respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej,
  3. przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola przez rodziców lub przez upoważnioną przez nich osobę dorosłą zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo,
  4. terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu,
  5. informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych,
  6. rodzice dzieci odbywających obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne obowiązani są zapewnić regularne uczęszczanie dziecka do przedszkola,
  7. przestrzeganie niniejszego statutu,

§ 23

 1. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.
 2. Rodzice mają prawo do:
  1. znajomości zadań wynikających z planu pracy,
  2. uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania i rozwoju,
  3. uczestniczenia w zajęciach otwartych organizowanych nie mniej niż dwa razy w roku szkolnym,
  4. uczestniczenia w zebraniach rodziców, organizowanych w miarach potrzeb bieżących, lecz nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym,
  5. wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny i organowi prowadzącemu opinii na temat pracy przedszkola.

§ 24

Rodzice za szczególne zaangażowanie we wspieraniu pracy przedszkola mogą otrzymać na zakończenie roku szkolnego list pochwalny dyrektora i Rady Pedagogicznej.

§ 25

 1. Formy współpracy przedszkola z rodzicami:
  1. zebrania grupowe,
  2. konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem, nauczycielem,
  3. warsztaty,
  4. kąciki dla rodziców,
  5. zajęcia otwarte,
  6. zajęcia adaptacyjne,
  7. zebrania ogólne: organizacyjne, po pierwszym półroczu, po drugim półroczu, oraz według potrzeb
  8. i inne.

ROZDZIAŁ VII

Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola

§ 26

 1. W przedszkolu zatrudnia się dyrektora, nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji.
 2. Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli i innych pracowników określają odrębne przepisy.
 3. Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę dydaktyczno - wychowawczą i opiekuńczą zgodnie z obowiązującymi programami nauczania, odpowiada za jej jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci.
 4. Do zakresu zadań nauczycieli należy:
  1. planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno - wychowawczej zgodnie z obowiązującymi programami, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość,wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań,
  2. prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci, oraz dokumentowanie tych obserwacji,
  3. współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno - pedagogiczną, zdrowotną i inną,
  4. planowanie własnego rozwoju zawodowego - systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego,
  5. dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę pomieszczeń,
  6. prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  7. współdziałanie z rodzicami /prawnymi opiekunami /w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców /prawnych opiekunów/ do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju,
  8. realizacja zaleceń dyrektora i osób kontrolujących,
  9. czynny udział w pracach rady pedagogicznej, realizacja jej postanowień i uchwał,
  10. inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno - sportowym,
  11. realizacja innych zadań zleconych przez dyrektora przedszkola, a wynikających z bieżącej działalności placówki.
  12. na pierwszym posiedzeniu Rady Pedagogicznej w każdym roku szkolnym wybiera się społecznego zastępcę dyrektora, który zastępuje dyrektora podczas jego nieobecności w placówce.
  13. nauczyciel wybiera program wychowania przedszkolnego , który dopuszcza do użytku dyrektor przedszkola
  14. nauczyciel ma prawo opracowania własnego programu wychowania przedszkolnego, który dopuszcza do użytku dyrektor przedszkola
  15. przeprowadzanie w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym możliwe jest rozpoczęcie przez dziecko nauki w szkole podstawowej, analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole
  16. przygotowanie do dnia 30 kwietnia danego roku szkolnego informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole dla dzieci 5-letnich, a do końca roku szkolnego 2011/ 2012 również dla dzieci 6- letnich
  17. nauczyciel ma obowiązek dbać o bezpieczeństwo dzieci
  18. 19/ każdy nauczyciel kontroluje miejsca, w których prowadzi zajęcia, a dostrzeżone zagrożenia usuwa sam lub zgłasza dyrektorowi przedszkola.
  19. w czasie zajęć nauczyciel zapewnia bezpieczne posługiwanie się narzędziami
  20. nauczyciel opuszcza oddział w momencie przyjścia drugiego nauczyciela informując wcześniej o wszystkich sprawach dotyczących wychowanków
  21. zadania nauczycieli i pracowników przedszkola w przypadku powstania pożaru w pomieszczeniu, gdzie prowadzi zajęcia z dziećmi:
   • nauczyciel wyprowadza dzieci z pomieszczeń zagrożonych w bezpieczne miejsce
   • stara się gasić pożar dostępnymi środkami gaśniczymi
   • zawiadamia innych pracowników o pożarze
   • zawiadamia straż pożarną
  22. jeżeli w przedszkolu zostaje ogłoszona akcja ewakuacyjna nauczyciel wyprowadza dzieci z pomieszczeń ustalonymi drogami ewakuacyjnymi , nakazując dzieciom poruszać się trzymając się za ręce , a sam idzie z przodu na czele rzędu trzymając pierwsze dziecko za rękę , na początku i na końcu musi znajdować się osoba dorosła.

§ 27

Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora, Rady Pedagogicznej, placówek i instytucji oświatowych oraz zdobywać stopnie awansu zawodowego.

§ 28

 1. Do podstawowych zadań pracowników administracyjno - obsługowych należy zapewnienie sprawnego działania przedszkola, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości, a w szczególności:
  1. wspólnie z nauczycielami dbanie o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci,
  2. dbanie o czystość i estetykę pomieszczeń przedszkolnych,
  3. zapewnienie dzieciom zdrowych posiłków,
  4. wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora wynikających z organizacji pracy przedszkola.
 2. Szczegółowy zakres obowiązków tych pracowników ustala dyrektor przedszkola.
 3. Stosunek pracy pracowników administracji i obsługi regulują odrębne przepisy.

ROZDZIAŁ VIII

Zasady gospodarki finansowej

& 29

 1. Podstawą gospodarki finansowej przedszkola jest roczny plan finansowy.
 2. Plan finansowy zatwierdza dyrektor.
 3. Obsługa finansowa prowadzona jest przez pracowników księgowości Urzędu Gminy w Nowym Warpnie.
 4. Zakres i zasady gospodarki finansowej określają odrębne przepisy.

ROZDZIAŁ IX

Postanowienia końcowe

§ 30

Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej - nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi i administracji.

 1. Dla zapewnienia znajomości statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się:
  1. wywieszenie statutu na tablicy ogłoszeń,
  2. udostępnienie statutu przez dyrektora przedszkola.

§ 31

Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację, zgodnie z odrębnymi przepisami.

& 32

Rada Pedagogiczna uchwala statut i jego zmiany, podejmując stosowne uchwały. Powyżej trzech zmian stosuje się tekst jednolity.

§ 33

Statut wchodzi w życie z dniem .....01.03.2011r.....................

§ 34

Traci moc Statut uchwalony dnia ...27.09.2007r......................

Rada Pedagogiczna

Przewodnicząca Rady Pedagogicznej
Alicja Szumska

Członkowie Rady Pedagogicznej

 1. Andruszkiewicz Ewa
 2. Krukowska Elżbieta
 3. Kolatowska Mariola
 4. Pastusiak Danuta

e-Urząd

elektroniczny samorząd

Nagrody i wyróżnienia

Kalendarz imprez

Galerie fotografii

Schonisko dla Zwierząt w Dobrej

Nasz Kanał TV

Facebook


Ochotnicza Straż Pożarna

Ochotnicza Straż Pożarna