STATUT
NOWOWARPIEŃSKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Nowowarpieński Uniwersytet Trzeciego Wieku jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem działającym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 07 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity Dz. U z 2001r.nr 79, poz.855 ze zm.)

§ 2

Stowarzyszenie działa na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 79 poz. 855 z późniejszymi zmianami).
 2. Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536)
 3. Niniejszego Statutu.

§ 3

 1. Siedzibą Stowarzyszenia jest Nowe Warpno.
 2. Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Dla właściwego realizowania swych celów może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Czas trwania stowarzyszenia jest nieograniczony.
 5. „Nowowarpieński Uniwersytet Trzeciego Wieku” może używać skróconej nazwy „UTW w Nowym Warpnie.”

§ 4

 1. Stowarzyszenie może być członkiem związków stowarzyszeń krajowych, zagranicznych i międzynarodowych o podobnym celu działania.
 2. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust. 1. bądź wystąpienia z nich, decyduje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.

§ 5

 1. UTW prowadzi działalność pożytku publicznego opartą na pracy społecznej swoich członków.
 2. Do prowadzenia szczególnego zakresu prac może zatrudnić pracowników i wolontariuszy, w tym również członków Stowarzyszenia.

§ 6

 1. UTW może używać odznak, pieczęci i emblematów na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.
 2. UTW ma prawo wydawania legitymacji członkowskich, indeksów i zaświadczeń według wzorów określonych przez Zarząd UTW.

ROZDZIAŁ II
ZAKRES, CELE I FORMY DZIAŁANIA

§ 7

UTW prowadzi działalność statutową nieodpłatną i odpłatną na rzecz swoich członków, oraz działalność publiczną na rzecz ogółu osób starszych.

§ 8

Sfera działań publicznych obejmuje zadania w zakresie:

 1. podtrzymania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

 2. ochrony i promocji zdrowia,

 3. ekologii,

 4. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji

 5. działania na rzecz osób niepełnosprawnych,

 6. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;

 7. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,

 8. turystyki i krajoznawstwa,

 9. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

 10. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu;,

 11. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

 12. promocji i organizacji wolontariatu.

§ 9

Celem UTW jest podejmowanie i rozwijanie społecznych inicjatyw (naukowych, oświatowych, kulturalnych, charytatywnych, opiekuńczych, ekologicznych, dotyczących rehabilitacji osób starszych, niepełnosprawnych, a także kultury fizycznej i sportu), polegającej na:

 1. prowadzeniu form działalności edukacyjnej, zdrowotnej, kulturalnej, twórczej i krajoznawczo - turystycznej dla osób starszych,

 2. włączeniu osób starszych do systemu kształcenia ustawicznego poprzez stymulowanie rozwoju osobowego oraz sprawności intelektualnej i fizycznej,

 3. wspieraniu działań edukacyjnych, kulturalnych, ekologicznych i rehabilitacyjnych osób starszych,

 4. udzielaniu pomocy społecznej i charytatywnej oraz dążeniu do podniesienia poziomu życia ludzi starszych,

 5. aktywizacji społecznej i poprawie jakości życia osób starszych,

 6. upowszechnianiu profilaktyki gerontologicznej,

 7. stworzeniu warunków do dobrego starzenia się,

 8. innych działań społecznych, profilaktycznych zapobiegających marginalizacji społecznej osób starszych,

 9. wspieraniu idei wolontariatu,

 10. szerzeniu przyjaźni i współpracy pomiędzy miastami, regionami, państwami i narodami.

§ 10

Cele, o których mowa w § 9, UTW realizuje przez:

 1. organizowanie różnego rodzaju wykładów, seminariów, sesji naukowych, konferencji, szkoleń, dyskusji, zebrań dyskusyjnych i spotkań tematycznych.
 2. spotkania z ludźmi nauki, kultury, polityki i gospodarki, działającymi w regionie, Polsce i na świecie
 3. rehabilitację zdrowotną,
 4. naukę języków obcych,
 5. aktywną działalność turystyczno-krajoznawczą,
 6. działalność w zespołach, klubach, sekcjach zainteresowań prowadzoną przez specjalistów i członków zgodnie z potrzebami,
 7. współdziałanie członków UTW,
 8. wspieranie członków UTW w działalności społecznej,
 9. współpracę z innymi organizacjami i stowarzyszeniami w kraju i za granicą, których cele są wspólne z celami UTW,
 10. wspieranie inspirowanie, i patronowanie wszelkim przedsięwzięciom realizującym cele wspólne UTW,
 11. prowadzenie działalności informacyjnej, oświatowej i wydawniczej,
 12. prowadzenie działalności dobroczynnej,
 13. inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów UTW.

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 11

Członkowie UTW (zwani dalej słuchaczami) dzielą się na:

 1. zwyczajnych,

 2. wspierających,

 3. honorowych.

§ 12

 1. Członkiem zwyczajnym UTW, zwanym dalej słuchaczem, może być każdy obywatel Rzeczypospolitej Polskiej w wieku powyżej 50 lat, który pragnie wnieść swój wkład pracy społecznej w urzeczywistnianiu celów UTW i złoży pisemną deklarację o przystąpieniu do UTW, oraz będzie opłacał składkę roczną.

 2. W uzasadnionych przypadkach członkami mogą być osoby poniżej 50 roku życia, oraz posiadające obywatelstwo inne niż polskie.

 3. Przyjmowanie i skreślanie z listy członków następuje na podstawie uchwały Zarządu.

§ 13

Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

§ 14

 1. Członkiem honorowym może być osoba, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei UTW lub w inny szczególny sposób zasłużyła się dla UTW.

 2. Nadanie godności członka honorowego następuje na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków.

§ 15

Członkowie wspierający i honorowi posiadają głos doradczy na Walnym Zebraniu Członków; nie posiadają głosu stanowiącego a także biernego i czynnego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.

§ 16

Członkowie zwyczajni (słuchacze) mają prawo do:

 1. czynnego i biernego wyboru do organów Stowarzyszenia,

 2. zapoznania się z rocznymi i miesięcznymi programami działalności UTW,

 3. zgłaszania wniosków dotyczących działalności UTW,

 4. organizowania działalności edukacyjnej, twórczej, krajoznawczo - turystycznej, klubowej

  zgodnie z celami UTW i potrzebami członków,

 5. korzystania z pomieszczeń UTW, sprzętu, środków dydaktycznych zgodnie z regulaminem.

§ 17

Członkowie wspierający i honorowi, jeśli nie są osobami prawnymi, mają prawo:

 1. korzystania z pomocy i urządzeń UTW po uzgodnieniu z Zarządem,

 2. zgłaszania wniosków dotyczących działalności UTW.

§ 18

Członkowie zwyczajni UTW są zobowiązani:

 1. aktywnie uczestniczyć w realizacji celów UTW,

 2. przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i uchwał organów UTW,

 3. regularnie wywiązywać się z nałożonych zobowiązań i opłacać składkę członkowską.

§ 19

1. Członkostwo zwyczajne wygasa przez:

 1. a) dobrowolne wystąpienie z UTW zgłoszone na piśmie lub ustnie,

  b) wskutek śmierci członka.

  2. Zarząd może decyzją pozbawić członka zwyczajnego członkostwa:

 1. a) z powodu nieopłacenia składki,

  b) z powodu rażącego naruszenia postanowień Statutu UTW

 1. Zarząd niezwłocznie zawiadamia wykluczonego członka o podjętej uchwale. Zawiadomienie zawiera pouczenie o przysługującym członkowi prawie do wniesienia do Walnego Zebrania

  Członków pisemnego odwołania w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

 1. Uchwała o wykluczeniu członka staje się prawomocna po upływie terminu do wniesienia

  odwołania. W razie wniesienia odwołania staje się ona prawomocna w momencie podjęcia w

  tym przedmiocie uchwały przez Walne Zgromadzenie Członków.

§ 20

Członkostwo wspierające wygasa przez:

 1. zaprzestanie działalności wspierającej,

 2. utratę osobowości prawnej,

 3. wskutek śmierci członka będącego osobą fizyczną.

§ 21

Założyciele UTW stają się członkami Stowarzyszenia w chwili jego zarejestrowania.

ROZDZIAŁ IV
ORGANA UTW

§ 22

 1. Organami UTW są:

  a) Walne Zebranie Członków,

  b) Zarząd,

  c) Komisja Rewizyjna.

 2. Kadencja władz trwa 4 lata, licząc od dnia wyboru.

 3. Wybór wszystkich organów UTW odbywa się w głosowaniu jawnym, chyba że Walne Zebranie Członków postanowi inaczej.

 4. Ukonstytuowanie się nowo wybranych organów UTW następuje niezwłocznie po dokonaniu wyborów.

§ 23

Walne Zebranie Członków

 1. Najwyższym organem UTW jest Walne Zebranie Członków, zwoływane w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym.

 2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków UTW jest zwoływane przez Zarząd co najmniej jeden raz w roku jako zebranie sprawozdawcze lub sprawozdawczo - wyborcze.

 3. O porządku i terminie Walnego Zebrania Członków zawiadamia się członków co najmniej 14 dni przed terminem zebrania, poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń, informację w programie zajęć lub e-mail, podając jego termin i miejsce obrad.

 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:

  a) z inicjatywy własnej na podstawie przyjętej uchwały,

  b) na żądanie Komisji Rewizyjnej,

  c) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków UTW.

 5. Zarząd zobowiązany jest zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w terminie miesiąca od dnia otrzymania wniosku członków lub od podjęcia stosownej uchwały przez Zarząd lub Komisję Rewizyjną.

 6. O terminie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków zawiadamia członków co najmniej na 7 dni przed jego zwołaniem w trybie analogicznym jak w ust. 3.

 7. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje każdorazowo wybierane prezydium.

§ 24

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

 1. proponowanie i uchwalanie głównych kierunków działalności UTW,

 2. uchwalanie statutu i jego zmian,

 3. wybór władz UTW: Prezesa, członków Zarządu, członków Komisji Rewizyjnej

 4. powoływanie organów doradczych i rad programowych, których kompetencje i zakres działania określają odrębne regulaminy,

 5. zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

 6. podejmowanie uchwał w sprawach przedstawianych przez Zarząd i Komisję Rewizyjną,

 7. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej

 8. w przypadku ustąpienia, odwołania lub śmierci członka ( członków) Zarządu, lub Komisji Rewizyjnej UTW przed upływem kadencji Walne Zebranie Członków przysługuje prawo uzupełnienia jej składu osobowego.

 9. podejmowanie uchwał o zbyciu nieruchomości

 10. podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia funduszy celowych

 11. uchwalanie wysokości rocznych składek dla wszystkich członków,

 12. uchwalanie porządku obrad Walnego Zebrania Członków,

 13. podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania UTW.

§ 25

W Walnym Zebraniu Członków udział biorą:

 1. z głosem stanowiącym - wszyscy członkowie zwyczajni UTW,

 2. z głosem doradczym - członkowie wspierający, honorowi oraz osoby zaproszone.

§ 26

 1. Walne Zebranie Członków jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę  obecnych na zebraniu członków.

 2. Uchwały Walnego Zebrania Członków podejmowane są zwykłą większością głosów.

 3. Do uchwalenia zmian w Statucie oraz rozwiązania UTW wymagana jest zgoda 2/3 obecnych na Walnym Zebraniu Członków.

 4. Obrady Walnego Zebrania Członków są protokołowane i podpisuje je przewodniczący obrad i sekretarz.

§ 27

Zarząd

 1. Prezes i pozostali członkowie Zarządu UTW wybierani są przez Walne Zebranie Członków.
 2. W skład Zarządu wchodzi od 3 do 7 osób w tym prezes, wiceprezes i skarbnik.
 3. Zarząd na pierwszym posiedzeniu w trybie jawnym wybiera spośród siebie: wiceprezesa i skarbnika.
 4. W przypadku ustąpienia, odwołania lub śmierci członka (członków) Zarządu UTW przed upływem kadencji Zarząd może przyjąć do swego składu nowych członków na miejsce ustępujących, odwołanych, zmarłych w ilości nie przekraczającej jednak połowy składu Zarządu.
 5. Nowi członkowie Zarządu podlegają zatwierdzeniu przez najbliższe Walne Zebranie Członków.
 6.  Do reprezentowania UTW, do ważności oświadczeń woli, pism i podpisywania dokumentów w obrocie prawnym i obowiązków majątkowych UTW, wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu:
 7. a) prezesa z wiceprezesem Zarządu działających łącznie,

  b) prezesa lub wiceprezesa i innego członka Zarządu działających łącznie.

 8. Członek Zarządu może otrzymać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie, zwrot uzasadnionych kosztów.

§ 28

Do zakresu działania Zarządu UTW należy:

 1. realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków,

 2. ustalanie planów działalności i budżetu UTW oraz sporządzanie sprawozdań z ich wykonania, w celu przedłożenia na Walne Zebranie Członków,

 3. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,

 4. rozpatrywanie i rozstrzyganie spraw członków dotyczących nieprzestrzegania Statutu, regulaminów oraz sporów powstałych na tle działalności UTW,

 5. decydowanie w sprawach powoływania i rozwiązywania zespołów, sekcji zainteresowań,  klubów oraz nadzorowanie ich działalności,

 6. powoływanie biura UTW i ustalanie zakresu jego działalności,

 7. podejmowaniu uchwal o przyjęciu członków zwyczajnych i wspierających UTW oraz o wygaśnięciu członkostwa,

 8. podejmowanie uchwał o skreśleniu z listy członków,

 9. zarządzanie majątkiem UTW, opracowywanie preliminarzy, programów, sprawozdań budżetowych oraz dysponowania funduszami UTW,

 10. uchwalanie regulaminów wewnętrznych UTW.

§ 29

 1. Posiedzenia Zarządu zwoływane są w miarę potrzeb.

 2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 liczby  członków Zarządu.

 3. Posiedzenia Zarządu są protokołowane i podpisuje je prezes.

§ 30

Komisja Rewizyjna:

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym UTW.

 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, którzy na pierwszym posiedzeniu w trybie jawnym wybierają spośród siebie przewodniczącego i sekretarza.

 3. Członek Komisji Rewizyjnej nie może być członkiem organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.

  4. Członek Komisji Rewizyjnej może otrzymać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie, zwrot uzasadnionych kosztów.

§ 31

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrola co najmniej raz do roku całokształtu działalności statutowej i gospodarki finansowej oraz zgodności z obowiązującymi Stowarzyszenie przepisami opłacania składek członkowskich,

 2. przedstawiania Zarządowi wniosków z przeprowadzonych kontroli i żądanie od kontrolowanych sprawozdania z realizacji wniosków pokontrolnych,

 3. składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności i wnioskami dotyczącymi udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi,

 4. przeprowadzenie innych działań kontrolno - sprawdzających zleconych przez Walne Zebranie Członków.

 5. Zawieranie umów pomiędzy stowarzyszeniem a członkami zarządu.

§ 32

 1. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają większością głosów w głosowaniu jawnym przy obecności niezbędnego quorum wymaganego przy podejmowaniu uchwał – tj. 2/3 liczby  członków Komisji Rewizyjnej.

 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU
W NOWYM WARPNIE

§ 33

 1. Majątek UTW mogą stanowić nieruchomości, ruchomości i fundusze.

 2. Źródłami majątku Stowarzyszenia są:

  a) składki członkowskie,

  b) darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności prywatnej, zbiórki publiczne, loterie, aukcje,

  c) dotacje i subwencje, kontrakty, środki z różnego rodzaju funduszy, zlecenia usług,

  d) dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Stowarzyszenia,

  e) wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia, dochody z majątku Stowarzyszenia, dochody z kapitału.

 3. Pozyskane źródła majątku przeznaczone zostają na realizację celów statutowych.

 4. Środki pieniężne niezależnie od źródeł pochodzenia mogą być przechowywane na koncie Stowarzyszenia albo lokowane w sposób wskazany przez Zarząd.

 5. Wpłaty gotówkowe mogą być przeznaczone na bieżące potrzeby UTW, a ich nadwyżka powinna być niezwłocznie przekazana na odpowiednie konto Stowarzyszenia.

§ 34

 1. Składki członkowskie winny być wpłacane:

  a) za pierwszy semestr do końca października,

  b) za drugi semestr do końca lutego.

 2. Inne opłaty związane z działalnością programową winny być wpłacane w wysokości i w terminie uchwalonym przez Zarząd.

§ 35

 1. Gospodarkę finansową UTW prowadzi się według zasad określonych w odrębnych przepisach.

 2. Zabrania się:

  a) udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem UTW w stosunku do członków, osób w organach UTW, pracowników oraz osób, w jakikolwiek sposób spokrewnionych lub spowinowaconych z nimi,

  b) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem UTW w stosunku do członków, członków organów UTW lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",

  c) przekazywania majątku na rzecz członków, osób w organach UTW, pracowników oraz osób, w jakikolwiek sposób spokrewnionych lub spowinowaconych z nimi,

  d) wykorzystywania majątku UTW na rzecz członków, pracowników oraz osób, w jakikolwiek sposób spokrewnionych lub spowinowaconych z nimi, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu UTW,

  e) zakupu, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe, towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy, oraz ich osoby bliskie

ROZDZIAŁ VI
ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§ 36

 1. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu podejmuje Walne Zebranie Członków.

 2. Rozwiązanie UTW następuje na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków

 3. W przypadku rozwiązania Walne Zebranie Członków decyduje o przeznaczeniu majątku i powołaniu Komisji Likwidacyjnej, która prowadzi likwidację Stowarzyszenia.

 4. Majątek rozwiązanego stowarzyszenia przeznacza się na cele określone w uchwale Walnego Zebrania Członków.

 5. Koszty likwidacji pokrywa się z majątku UTW.


ROZDZIAŁ VII
PRZEPISY KOŃCOWE

§ 37

Statut oraz jego zmiana wchodzą w życie z dniem podjęcia uchwały przez Walne Zebranie Członków UTW z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym.

11.12 - poniedziałek

Brak wydarzeń w dniu dzisiejszym

Pomorze Zachodnie