Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Urząd Miasta i Gminy Nowe Warpno zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu.

  • Data publikacji strony internetowej: 2012-06-25.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-02-01.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu braku spełniania wymagań oraz wyłączeń:

  • część dokumentów zamieszczona jest w postaci skanu dokumentu;
  • brak wersji kontrastowej i zmiany wielkości czcionki;
  • brak tekstów alternatywnych zamieszczanych grafik;
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności;
  • część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-31. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Deklarację poddano przeglądowi dnia 2023-03-31 Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

  • widoczny fokus; .
  • wyróżnienie odnośników.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dorota Szymańska ., mail: koordynator@dostepnosci.pl . Kontaktować można się także telefonicznie: 795-939-808 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba: Urząd Miasta i Gminy Nowe Warpno, ul. Pl. Zwycięstwa 1, 72-022 Nowe Warpno Miejsca parkingowe: przed budynkiem dostępne są miejsca parkingowe ogólnodostępne, brak jest wyznaczonego miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych. Dostępność wejścia: wejście do budynku odbywa się schodami. Obok schodów od głównego wejścia znajdują się podjazdy dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Dostępność komunikacyjna budynku: budynek Urzędu Gminy w Nowym Warpnie jest częściowo przystosowany do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się. Swobodne poruszanie się przez osobę na wózku możliwe jest na parterze budynku. W przypadku pierwszego piętra brak jest możliwości poruszania się osób na wózkach inwalidzkich z uwagi na brak windy. Chcąc załatwić sprawę z pracownikami pracującymi na piętrze można udać się do pokoju nr 2, w którym pracownik zawiadomi innego, merytorycznego pracownika. Dostosowania: na parterze budynku znajduje się tablica informacyjna, które ułatwia odnalezienie poszukiwanego pomieszczenia. Prawo wstępu z psem asystującym: do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Komunikacja osób niesłyszących lub słabo słyszących: Urząd nie posiada pracowników przeszkolonych w zakresie języka migowego. Brak dostępności tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Komunikacja jest możliwa poprzez: - napisanie pisma lub złożenie wniosku i wysłanie na adres siedziby, - wysłanie maila na adres: urzad@nowewarpno.pl

 

Raport o stanie zapewnienia dostępności (PDF, 63KB)

Wniosek o zapewnienie dostępności (WORD, 25KB)

Informacja o braku dostępności (WORD, 24KB)

ETR_UMiG NOWE WARPNO (WORD, 1,75MB)

29.09 - piątek

Brak wydarzeń w dniu dzisiejszym

Pomorze Zachodnie