Kadencja ławników 2024-2027

Wybór ławników na kadencję 2024-2027

Zdjęcie: Kadencja ławników 2024-2027


W związku z powyższym zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 217 ze zm.) Rada Miejska W Nowym Warpnie najpóźniej w październiku bieżącego roku dokona wyboru ławników na kadencję 2024-2027:

I. Do Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie do orzekania spraw w zakresie prawa pracy 1 ławnika.

II. Nieprzekraczalny  termin zgłaszania  kandydatów  upływa 30 CZERWCA 2023 R.

III.1. Ustawa prawo o ustroju sądów powszechnych stanowi, że ławnikiem może być wybrany ten, kto:
    1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
    2) jest nieskazitelnego charakteru;
    3) ukończył 30 lat;
    4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
    5) nie przekroczył 70 lat;
    6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
    7) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.
2. Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególna znajomość spraw pracowniczych.
3. Ławnikami nie mogą być:
    1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
    2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
    3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
    4) adwokaci i aplikanci adwokaccy;
    5) radcy prawni i aplikanci radcowscy;
    6) duchowni;
    7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
    8) funkcjonariusze Służby Więziennej;
    9) radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

IV.1. Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin w terminie do 30 czerwca 2023 r.:
    1) prezesi właściwych sądów;
    2) stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych;
    3) co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących na stale na terenie gminy dokonującej wyboru.
2. Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której należy dołączyć:
    1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
    2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
    3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
    4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
    5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.
Dokumenty wymienione w pkt 1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed datą zgłoszenia.
3. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.
4. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.
5. Odpis z Krajowego Rejestru Sadowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis organizacji społecznej lub zawodowej do właściwego rejestru lub ewidencji powinny mieć datę nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.
6. Koszt przygotowania dokumentów ponosi kandydat na ławnika.
7. Wzór karty zgłoszenia oraz inne druki można pobrać w  sekretariacie Urzędu  Gminy w Nowym Warpnie, Plac Zwycięstwa 1,   lub  na bip urzędu.
8. Karty zgłoszenia oraz  oświadczenia  należy złożyć  w sekretariacie Urzędu Gminy w Nowym Warpnie, Plac Zwycięstwa 1,  w godzinach pracy urzędu: poniedziałki od 8.00 do 16.00 a pozostałe dnia od wtorku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30
9. Szczegółowych informacji w sprawie wyboru ławników udziela oraz zgłoszenia przyjmuje:
Biuro Rady Miejskiej w Nowym Warpnie
Plac Zwycięstwa 1
72-022 Nowe Warpno
tel. 91 312 96 60.

Nowe Warpno 06.06.2023 r.

18.06 - wtorek

Brak wydarzeń w dniu dzisiejszym

Pomorze Zachodnie