Położenie i charakterystyka

Położenie geograficzne, dane demograficzne

Gmina Nowe Warpno położona jest w Województwie Zachodniopomorskim, w jego północno-zachodniej części. Jest jedną z czterech gmin Powiatu Polickiego (29,7 % powierzchni powiatu).

Powierzchnia gminy to 197 km 2, z czego samo miasto Nowe Warpno ma 25 km 2. Daje jej to 55 pozycję wśród 114 gmin województwa. Zdecydowaną większość gminy zajmują wody Zalewu Szczecińskiego 10 064 ha (51,1 %) i lasy Puszczy Wkrzańskiej 7 488 ha (38 %).

Pod względem ludności gmina zajmuje 114 miejsce w województwie, czyli ostatnie. Jest to najmniej ludna gmina w Polsce. Na obszarach wiejskich gminy żyje około 400 osób. Na jednego mieszkańca gminy przypada około 12 ha.

Granice gminy, miejscowości

Gmina sąsiaduje z polskimi gminami: Police (granica lądowa), Świnoujście i Stepnica (w obu przypadkach granica biegnie przez wody Zalewu Szczecińskiego). Ponadto sąsiaduje z niemieckimi gminami powiatu Vorpommern-Greifswald.

Jest gminą miejsko-wiejską. Siedziba władz gminnych mieści się w mieście Nowe Warpno, najmniej ludnym mieście Polski. Jest to jedno z najstarszych miast Pomorza Zachodniego. Miasto składa się z dwóch dzielnic: Nowego Warpna - położonego na półwyspie Nowowarpieńskim i Podgrodzia - położonego na Półwyspie Podgrodzkim.

W skład gminy wchodzą dwa sołectwa:

 • Brzózki z miejscowościami Brzózki, Myślibórz Wielki, Myślibórz Mały, Mszczuje, Maszkowo i Popielewo,
 • Warnołęka, która jest jedyną miejscowością tego sołectwa.

Układ miasta, zabytki gminne

Nowe Warpno zachowało średniowieczny układ urbanistyczny. Na uwagę zasługują liczne zabytki:

 • ratusz ryglowy z XVII wieku,
 • kościół późnogotycki pw. Wniebowzięcia NMP z barokowym wyposażeniem,
 • XVIII-wieczny kościółek pw. Św. Huberta w dzielnicy Karszno,
 • XIX-wieczny pałac w stylu neorenesansu francuskiego.

Ponadto w gminie koło miejscowości Brzózki (Popielewo) znajduje się pałac myśliwski z XIX wieku, otoczony parkiem, w którym znajdują się unikatowe okazy drzew i krzewów, obecnie znajdujący się w rękach prywatnych.

Przyroda i turystyka

Atrakcyjność turystyczną gminy stanowi jej położenie: duże akweny wodne i lasy. Warto nadmienić, że wody Zalewu Szczecińskiego nie są jedynymi wodami tej gminy. Oprócz zalewu są tu jeszcze cztery jeziora.

Największe Jezioro Nowowarpieńskie, mające bezpośrednie połączenie z zalewem przez dwie cieśniny przy Ptasiej Wyspie (lub jak wolą inni Łysej Wyspie ) oraz trzy jeziora śródleśne: Jezioro Małomyśliborskie i Jezioro Myśliborskie Wielkie oraz Jezioro Piaski. Wody są II i III klasy czystości.

Czystość wód Jeziora Nowowarpieńskiego uzależniona jest od czystości Zalewu Szczecińskiego i Bałtyku. Miasto posiada sieć kanalizacyjną oraz oczyszczalnię ścieków komunalnych, co niewątpliwie wpływa na czystość wód.

Wody Zalewu Szczecińskiego i Jeziora Nowowarpieńskiego stwarzają doskonałe warunki do uprawiania jachtingu, windsurfingu, kitesurfingu, kajakarstwa. Występuje tu wiele gatunków ryb, wśród których można wyróżnić takie jak: leszcz, szczupak, płoć, sandacz, okoń, miętus, węgorz, co jest niewątpliwym magnesem dla wędkarzy.

Gmina charakteryzuje się bardzo wysoką lesistością. Lasy należą do kompleksu Puszczy Wkrzańskiej i podlegają nadzorowi Nadleśnictwa Trzebież. Na uwagę zasługują występujące jeszcze na terenie gminy torfowiska wysokie i przejściowe, fragmenty boru bagiennego oraz słone łąki.

Na większości terenów gminy występują kompleksy leśne roślinności naturalnej i półnaturalnej zlokalizowane na obszarze Puszczy Wkrzańskiej. Zbiorowiskami dominującymi na obszarze Puszczy Wkrzańskiej są bory mieszane, wilgotna subatlantycka dąbrowa, duże powierzchnie zajmują także bory sosnowe, olsy, łęgi olszowe i skrawkami subatlantycki grąd niski.

Lasy obfitują w jagody i grzyby. Bogaty drzewostan sprzyja miłośnikom pieszych wędrówek - szczególnie ostatnio modnego nordic walkingu, konnych lub rowerowych wycieczek. Obfitość zwierzyny spowodowała, że w okolice chętnie przyjeżdżają myśliwi. Na terenie gminy działają dwa koła łowieckie.

Drogi rowerowe, szlaki turystyczne

Puszcza ze swoimi duktami stanowi doskonałe miejsce do uprawiania turystyki rowerowej, konnej oraz tak popularnego nordic walkingu.
Na terenie Gminy Nowe Warpno przebiegają malownicze szlaki, trasy turystyczne i drogi rowerowe:

 1. Szlak "Puszcza Wkrzańska" oznakowany w kolorze czerwonym. Jest to okrężny szlak rozpoczynający się i kończący przy pętli tramwajowej przy jeziorze Głębokim w Szczecinie. Przebieg szlaku: Szczecin (jez. Głębokie), Wołczkowo, Dobra, Buk, Stolec, Rezerwat "Świdwie", Zalesie, Gajówka Podbrzezie, Dobieszczyn, Nowe Warpno, Warnołęka, Brzózki, Trzebież, Uniemyśl, Niekłończyca, Jasienica, Tatynia, Trzeszczyn (pomnik), Police, Siedlce, Leśno Górne, Pilchowo, Szczecin (jez. Głębokie). 

  Całkowita długość szlaku wynosi 100 km, z czego 23 km na terenie gminy. Trasa szlaku prowadzi od skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 115 w relacji Dobieszczyn - Tanowo z drogą powiatową nr 0600Z w relacji Dobieszczyn - Nowe Warpno w kierunku Nowego Warpna a dalej prowadzi drogą wojewódzką nr 114 przez miejscowości Warnołęka i Brzózki aż do granic gminy na wysokości Trzebieży. Nawierzchnia szlaku na odcinku biegnącym przez gminę jest bitumiczna o bardzo dobrej jakości, jedynie przejazd przez miejscowość Brzózki po zabytkowym bruku. Na trasie znajdują się miejsca postojowe wyposażone w ławy i wiaty.
 2. Zintegrowany Szlak Turystyczny Powiatu Polickiego. Szlak przeznaczony jest dla miłośników wędrówek pieszych, rowerowych i konnych. Długość całego szlaku wynosi 68,5 km. Trasa, poprowadzona w całości po terenie Gminy Nowe Warpno, tworzy pętlę, którą w zależności od możliwości turysty podzielić można na etapy różnej długości i o różnym stopniu trudności.  
  Pobierz mapę szlaku
  Pobierz szczegółowy opis przebiegu trasy
 3. Ścieżka edukacji ekologicznej na odcinku pomiędzy drogą powiatową (0600Z) Nowe Warpno – Dobieszczyn a granicą polsko-niemiecką. Długość ścieżki rowerowej 3,13 km, nawierzchnia bitumiczna, równa. Na trasie znajdują się drewniane ławki oraz tablice edukacji ekologicznej informujące o lokalnej faunie i florze. Biegnie przez dziewicze tereny Puszczy Wkrzańskiej na terenie objętym ochroną Natura 2000. Droga rowerowa prowadzi do przygranicznej rzeki Myśliborki skąd można wybrać się do niemieckiego Rieth.
 4. Trasa rowerowa biegnąca wzdłuż starego nasypu kolejowego od ul. Polnej w Nowym Warpnie do drogi wojewódzkiej nr 114 (ul. Szczecińska). Długość drogi rowerowej 3,41 km, nawierzchnia bitumiczna, równa. Na trasie ścieżki dla rowerzystów znajdują się tablice edukacji ekologicznej, miejsca postojowe, ławki

 Agroturystyka

Cechą charakterystyczną gminy jest absolutny brak przemysłu, nie funkcjonują tu żadne zakłady, przez co w gminie jest bardzo czyste powietrze. Położenie gminy wśród lasów Puszczy Wkrzańskiej oraz przy Zalewie Szczecińskim, spowodowało, że gmina ma charakter turystyczny. Walory turystyczno-krajobrazowe gminy oraz czystość środowiska stwarzają możliwości do rozwoju agroturystyki. Gospodarstwa takie powstają w sołectwach. Zajmują się one m.in. hodowlą koni i udostępniają je chętnym do uprawiania hippiki.

Walory klimatyczne

Miasto Nowe Warpno zostało uznane za miejscowość o szczególnych walorach klimatycznych. Klimat ma wybitne cechy klimatu morskiego, co silnie zaznacza się w wilgotności powietrza, znaczną ilością opadów, długotrwałości zim i amplitudach temperatur. Charakteryzuje się dużą różnorodnością i zmiennością: mała amplituda roczna, sezonowa i dzienna temperatur powietrza, duża wilgotność i wietrzność, chłodniejsze lato oraz krótka i łagodna zima.

Na kształtowanie się zjawisk pogodowych niewątpliwy wpływ mają czynniki lokalne, tj. duża ilość wód oraz zwarty obszar leśny Puszczy Wkrzańskiej.

11.12 - poniedziałek

Brak wydarzeń w dniu dzisiejszym

Pomorze Zachodnie